Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tiền vay

IBK Deposit Mall, thực sự! Một sự lựa chọn tốt giúp nuôi dưỡng hi vọng.

Vay thế chấp IBK

Vay thế chấp đại diện IBK

Vay bất động sản IBK

Đây là sản phẩm khoản vay cho các khách hàng (bao gồm cả đấu giá/đấu giá công khai) đưa ra khoản tài sản chung làm vật thế chấp, ngoại trừ nhà ở.