Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Xem trước chuyển tiền
Số tiền gửi(bao gồm cả phí hoa hồng) KRW
Số tiền nhận được
Phí hoa hồng chuyển tiền phát sinh: 5.000won, phí Telegram: 8.000won