Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Ban giám đốc & quản lý 2019
Ban giám đốc & quản lý 2019
Chức vụ Tên R & R
CEO Kim Do-jin CEO & Chủ tịch
Phó Giám đốc điều hành Im Sang-hyun Phó Tổng Giám đốc & Phó Giám đốc Điều hành Cấp cao
Kiểm toán viên Im Jong-sung  
Giám đốc bên ngoài Kim Jeong-hoon  
Lee Seung-jae  
Shin Chung-shik  
Kim Se-jik  
Phó chủ tịch điều hành cấp cao Bae Yong-deok Trưởng nhóm ngân hàng bán lẻ
Kim Chang-ho Trưởng nhóm thương hiệu tiêu dùng
Oh Hyuk-soo Trưởng nhóm thị trường và kho bạc toàn cầu
Choi Hyun-sook Trưởng nhóm quản lý tín dụng
Cho Choong-hyun Trưởng nhóm Chungcheong · Tập đoàn Honam
Son Hyun-sang Trưởng nhóm quản lý rủi ro
Suh Jung-hak Trưởng nhóm CNTT
Choi Seok-ho Trưởng nhóm hỗ trợ quản lý
Jeong Jae-sub Trưởng nhóm kinh doanh thẻ tín dụng
Trưởng nhóm kinh doanh ủy thác
Lee Sang-kuk Trưởng nhóm kênh mới
Jern Kue Baeg Trưởng nhóm ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư
Kam Sung Han Người đứng đầu thành phố Busan · Ulsan · Tập đoàn Kyungnam
Suh Chi kil Trưởng nhóm chiến lược quản lý
Kim Jae Hong Trưởng nhóm ngân hàng doanh nghiệp
  Kim Yoon-Kee Trưởng phòng tuân thủ