Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Quản lý

2023 Hội đồng quản trị & Ban điều hành
2023 Hội đồng quản trị & Ban điều hành
Thành viên hội đồng Họ tên Trách nhiệm
Chủ tịch Kim Sung-tae Tổng quát hóa kinh doanh
Giám đốc điều hành Kim Hyung-il Nhóm Kinh doanh
Kiểm toán viên Jeon Byung Mok Kiểm toán
Giám đốc không điều hành Kim Jeong-hoon Quản lý Ban Giám đốc
Chung So-min Quản lý Ban Giám đốc
Lee Kun-kyong Quản lý Ban Giám đốc
Chun Hyun-bae Quản lý Ban Giám đốc
Phó Chủ tịch
(điều hành)
Cho Bong-hyun Viện Nghiên cứu kinh tế IBK
Park Ju-yong Nhóm Kỹ thuật số
Kim Eun-hee Nhóm Quản lý tài sản
Moon Chang-hwan Nhóm Chiến lược kinh doanh
Park Chong-joon Nhóm Kinh doanh thẻ, khách hàng cá nhân
lim Moon-taek Nhóm Khách hàng kinh doanh
Nhóm Busan, Ulsan, Gyeongnam
Choi Kwang-jin Nhóm CIB
Kwon Yong-dae Nhóm Quản lý vay
Đội Thể thao IBK
Hyun Kwon-ik Nhóm IT
Nhóm Chungcheong, Honam
Son Geun-su Nhóm Quản lý rủi ro
Park Bong-kyu Nhóm Thị trường vốn, toàn cầu
Kim In-tae Nhóm Tài chính sáng tạo
Kim Oun-young Nhóm Bảo vệ tài chính khách hàng
Yoo Il-kwang Nhóm Hỗ trợ quản lý
Nhân viên tuân thủ Jeon Byeong-seong Nhân viên tuân thủ