Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Sách dữ kiện
2023
 • 4Q
 • 3Q
 • 2Q
 • 1Q
2022
 • 4Q
 • 3Q
 • 2Q
 • 1Q
2021
 • 4Q
 • 3Q
 • 2Q
 • 1Q
1 2 3

※ Nếu Microsoft Office Excel của Excel Viewer chưa được cài đặt trên máy tính của bạn, vui lòng tải về bằng cách nhấp chuột vào Excel Viewer. Microsoft Office Excel Viewer là một chương trình mở.