Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Ban Giám đốc

Ban giám đốc
Tên Ngày của
Sinh
Chức vụ Tình trạng như
Đã đăng ký
Nhân viên văn phòng
Tình trạng như
Toàn thời gian
Nhân viên
Kinh nghiệm làm việc chính Giai đoạn của
Dịch vụ
Hết hạn
Ngày của
Điều kiện
Yoon Jong Won Ngày sinh: tháng 12 năm 1960 Chức vụ: Chủ tịch & Giám đốc điều hành Tình trạng là Cán bộ đã đăng ký : Đã đăng ký Tình trạng là nhân viên toàn thời gian : Toàn thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường trung học Inchang
 • Đại học Quốc gia Seoul (Cử nhân Kinh tế)
 • Đại học Quốc gia Seoul (MA Hành chính)
 • Đại học California, Los Angeles (Tiến sĩ Kinh tế)
 • Thư ký cao cấp của Chủ tịch về các vấn đề kinh tế (18,06 ~ 19,06)
 • Đại sứ & Đại diện thường trực của ROK tại OECD (15.10 ~ 18.06)
 • Giám đốc điều hành IMF ('12 .11 ~ '14 .11)
 • Thư ký của Tổng thống về các vấn đề kinh tế và tài chính, Văn phòng của Tổng thống ('11 .09 ~ '12 .10)
 • Tổng cục trưởng Cục Chính sách kinh tế, Bộ Chiến lược và Finace ('09 .02 ~ '11 .09)
 • Vượt qua kỳ thi công chức hành chính cao hơn (1983)
Thời gian phục vụ: ngày 3 tháng 1 năm 2020 Ngày hết hạn của Điều khoản: ngày 2 tháng 1 năm 2023
Kim Seong Tae Ngày sinh: 27 tháng 6 năm 1962 Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc & Phó Giám đốc Điều hành Cấp cao Tình trạng là Cán bộ đã đăng ký : Đã đăng ký Tình trạng là nhân viên toàn thời gian : Toàn thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường trung học thương mại Daejeon
 • Đại học Quốc gia Chungnam (Quản trị kinh doanh BA)
 • Trường Kinh tế Helsinki, Phần Lan
  (Quản trị kinh doanh MA)
 • CEO, IBK Capital
 • CFO & Senior EVP, Trưởng nhóm chiến lược quản lý (2017)
 • Trưởng nhóm bảo vệ người tiêu dùng (2016)
 • Giám đốc trụ sở khu vực Gyeong-Dong (2015)
 • Người đứng đầu thành phố Busan · Trụ sở khu vực Ulsan (2014)
Thời gian phục vụ: 20 tháng 3 năm 2020-Hiện tại Ngày hết hạn của điều khoản: ngày 19 tháng 3 năm 2023
Im Jong Sung Ngày sinh: 14 tháng 1 năm 1960 Chức vụ: Kiểm toán viên Tình trạng là Cán bộ đã đăng ký : Đã đăng ký Tình trạng là nhân viên toàn thời gian : Toàn thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường trung học thương mại Mokpo
 • Đại học quốc gia Seoul, tốt nghiệp
 • Trường hành chính công Đại học Birmingham, tốt nghiệp
 • Trường Kinh doanh Trưởng phòng Kế hoạch & Điều phối, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc (2016)
 • Tổng giám đốc kế hoạch và điều phối, dịch vụ mua sắm công (2015)
 • Trưởng phòng Dịch vụ mua sắm công của Seoul Reginal (2014)
 • Trưởng phòng chính sách hải quan của cơ quan thuế và hải quan, Bộ chiến lược và tài chính (2010)
Thời gian phục vụ: ngày 26 tháng 2 năm 2018-nay Ngày hết hạn của điều khoản: ngày 25 tháng 2 năm 2021
Kim Jeong Hoon Ngày sinh: 24 tháng 6 năm 1958 Chức vụ: Giám đốc đối ngoại (Thành viên) Tình trạng là Cán bộ đã đăng ký : Đã đăng ký Tình trạng là nhân viên toàn thời gian: Bán thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường trung học Myoungji
 • Đại học Seoul, khoa hành chính
 • Thạc sĩ hành chính công, Đại học Yonsei
 • Giáo sư phụ trợ tại Đại học Dankook
 • Kiểm toán viên Học viện Ngân hàng Hàn Quốc (2014)
 • Trưởng phòng học tập trong lớp của Học viện Ngân hàng Hàn Quốc (2012)
Thời gian phục vụ: ngày 13 tháng 2 năm 2018-nay Ngày hết hạn của điều khoản: ngày 12 tháng 2 năm 2021
Lee Seung Jae Ngày sinh: 29 tháng 8 năm 1953 Chức vụ: Giám đốc đối ngoại (Thành viên) Tình trạng là Cán bộ đã đăng ký : Đã đăng ký Tình trạng là nhân viên toàn thời gian: Bán thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường trung học Gwangju Jeil
 • Đại học Luật Hàn Quốc
 • Chủ tịch Giáo dục Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (Hiện tại)
 • Thành viên giám đốc bên ngoài của Samsung Electro-Mechanicalics (2009)
 • Cảnh sát trưởng Hàn Quốc (2004)
Thời gian phục vụ: ngày 26 tháng 3 năm 2018-nay Ngày hết hạn của điều khoản: ngày 25 tháng 3 năm 2021
Shin Chung Shik Ngày sinh: 25 tháng 8 năm 1955 Chức vụ: Giám đốc đối ngoại (Thành viên) Tình trạng là Cán bộ đã đăng ký : Đã đăng ký Tình trạng là nhân viên toàn thời gian: Bán thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường trung học Yongsan
 • Khoa Lịch sử Đại học Hàn Quốc
 • Cố vấn của Yeil Accounting Corp (hiện tại)
 • Cố vấn của NH Investment & Securities (2015)
 • Chủ tịch & Giám đốc điều hành của NH Bank (2012)
 • Phó chủ tịch điều hành của NH Bank (2011)
Thời gian phục vụ: ngày 27 tháng 3 năm 2019 Ngày hết hạn của điều khoản: ngày 26 tháng 3 năm 2022
Kim Se Jik Ngày sinh: 25 tháng 1 năm 1960 Chức vụ: Giám đốc đối ngoại (Thành viên) Tình trạng là Cán bộ đã đăng ký : Đã đăng ký Tình trạng là nhân viên toàn thời gian: Bán thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường trung học Soongmoon
 • Đại học Quốc gia Seoul, Khoa Kinh tế
 • Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Kinh tế, Thạc sĩ
 • Đại học Chicago, Trường đại học Kinh tế, PH.D.
 • Giáo sư Đại học Quốc gia Seoul, Khoa Kinh tế (Hiện tại)
 • Thành viên Hội đồng Đánh giá Phát triển Tài chính, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (2014)
Thời gian phục vụ: ngày 27 tháng 3 năm 2019 Ngày hết hạn của điều khoản: ngày 26 tháng 3 năm 2022