Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tổ chức / Quản lý

Chủ tịch & Giám đốc điều hành
 • Trưởng phòng tuân thủ
  • Phòng Pháp lý & Tuân thủ
  • Phòng chống rửa tiền
  • Kiểm toán viên
  • Phòng Kiểm toán & Kiểm tra
 • Bộ phận doanh nghiệp
   • Tập đoàn ngân hàng doanh nghiệp
   • Phòng ngân hàng doanh nghiệp
   • Bộ phận khởi nghiệp
   • Phòng kinh doanh thương mại quốc tế
   • Phòng hưu trí hưu trí
   • Phòng tư vấn và dịch vụ doanh nghiệp
   • Tập đoàn ngân hàng đầu tư và doanh nghiệp
   • Phòng tài chính công nghệ
   • Phòng Ngân hàng Đầu tư.
   • Phòng tài chính dự án
   • Bộ phận Ngân hàng Doanh nghiệp & Đầu tư Phòng Ngân hàng Thể chế
 • Bộ phận bán lẻ
   • Tập đoàn ngân hàng bán lẻ
   • Phòng tiếp thị bán lẻ
   • Phòng bán lẻ sản phẩm
   • Phòng cho vay bán lẻ
   • Phòng quản lý tài sản
   • Tập đoàn kinh doanh thẻ tín dụng
   • Phòng kinh doanh thẻ tín dụng
   • Phòng tiếp thị thẻ tín dụng
   • Tập đoàn kinh doanh ủy thác
   • Phòng ủy thác
   • Phòng lưu ký
   • Nhóm kỹ thuật số
   • Phòng đổi mới kỹ thuật số Phòng kế hoạch kỹ thuật số Trung tâm R & D đổi mới
   • Phòng kỹ thuật số của công ty
   • Phòng kỹ thuật số bán lẻ
   • Trung tâm liên lạc IBK
   • Tập đoàn thị trường và ngân quỹ toàn cầu
   • Bộ Tài chính
   • Phòng giao dịch
   • Phòng kinh doanh toàn cầu
   • Busan · Ulsan · Tập đoàn Kyungnam
   • Chungcheong · Tập đoàn Honam
   • Nhóm bảo vệ người tiêu dùng
   • Phòng bảo vệ người tiêu dùng tài chính
   • Phòng hỗ trợ người tiêu dùng
 • Phó Tổng Giám đốc & Thành viên Hội đồng Quản trị
   • Thông tin trưởng
    Nhân viên an ninh Phòng bảo mật CNTT
   • Ban thư ký
   • Nhóm chiến lược quản lý
   • Phòng kế hoạch chiến lược
   • Phòng quản lý tài chính
   • Phòng quản lý chi nhánh
   • Phòng quan hệ công chúng
   • Phòng hạnh phúc được chia sẻ
   • Tập đoàn quản lý tín dụng
   • Phòng kế hoạch cho vay
   • Phòng phê duyệt tín dụng
   • Phòng quản lý nợ xấu
   • Phòng tái cấu trúc doanh nghiệp
   • Phòng cổ phần tư nhân
   • Nhóm hỗ trợ quản lý
   • Phòng nhân sự
   • Phòng phát triển nguồn nhân lực
   • Phòng hạnh phúc của nhân viên
   • Phòng hành chính tổng hợp
   • Phòng đổi mới quy trình
   • Phòng an ninh
   • Nhóm CNTT
   • Phòng kế hoạch CNTT
   • Phòng thông tin quản lý CNTT
   • Phòng CNTT phát triển dịch vụ tài chính
   • Phòng CNTT
   • Nhóm quản lý rủi ro
   • Phòng quản lý rủi ro
   • Phòng đánh giá rủi ro
15 nhóm
2 trụ sở
1 Viện nghiên cứu
4 trung tâm
53 Sở
(kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2020)