Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Cách sử dụng dịch vụ Ngân hàng thông minh

 
     
Cách sử dụng các dịch vụ ngân hàng thông minh
Cách để nhận chứng nhận được cấp trong ứng dụng IBK ONE BANKING GLOBAL
 • Chạy ứng dụng IBK ONE BANKING GLOBAL và chọn Certificate Center (Trung tâm chứng nhận)
 • Chọn Issue/Re-issue a Certificate (Cấp/Cấp lại chứng chỉ)
 • Đọc chính sách về chứng nhận và nhấp vào nút Next (Tiếp theo)
 • Nhập số đăng ký thường trú (số đăng ký người nước ngoài) và mật khẩu tài khoản, sau đó nhấp vào nút Next (Tiếp theo)
 • Nhấp vào nút Send a verification code (Gửi mã xác nhận) và nhập mã nhận được qua SMS
 • Nhập số OTP hoặc các chữ số thẻ bí mật theo yêu cầu rồi sau đó nhấp vào nút Next (Tiếp theo)
 • Nhập số điện thoại và địa chỉ e-mail sau đó nhấp vào nút Next (Tiếp theo)
 • Nhập mật khẩu chứng nhận rồi sau đó nhấp vào nút Completed (Hoàn thành) (tổ hợp của ít nhất 8 chữ cái và chữ số)
 • Chứng nhận đã được cấp
Chỉ các chứng nhận của KFTC (Viện Thanh toán bù trừ & Viễn thông tài chính Hàn Quốc) mới được cấp trong ứng dụng IBK ONE BANKING GLOBAL Khi cấp lại một chứng nhận trong ứng dụng IBK ONE BANKING GLOBAL, chứng nhận hiện có trên máy tính sẽ tự động bị loại bỏ
 • Chạy ứng dụng IBK ONE BANKING GLOBAL và chọn Foreign Exchange (Ngoại hối)
 • Chọn Remittance (Chuyển tiền)
 • Nhập mật khẩu chứng nhận
 • Chọn người nhận
 • Nhập số tài khoản, mật khẩu tài khoản, số tiền và số điện thoại sau đó nhấp vào nút Confirm (Xác nhận)
 • Sau khi kiểm tra chi tiết chuyển tiền, nhập số OTP hoặc các chữ số thẻ bí mật theo yêu cầu rồi sau đó nhấp vào nút Confirm (Xác nhận)
 • Nhập mật khẩu chứng nhận
 • Đã chuyển tiền xong
Chỉ các chứng nhận của KFTC (Viện Thanh toán bù trừ & Viễn thông tài chính Hàn Quốc) mới được cấp trong ứng dụng IBK ONE BANKING GLOBAL Khi cấp lại một chứng nhận trong ứng dụng IBK ONE BANKING GLOBAL, chứng nhận hiện có trên máy tính sẽ tự động bị loại bỏ