Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Sơ đồ chi tiết nhiệm vụ

Thủ tục báo cáo sơ bộ và đăng ký công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho FDI

Mua lại cổ phiếu hoặc cổ phần của công ty trong nước, hoặc đầu tư vào doanh nghiệp phi lợi nhuận
Trường hợp 01. Báo cáo đầu tư nước ngoài thông qua việc mua lại cổ phiếu mới (hoặc dạng đầu tư)
 1. 1 Bước Bước 01. Báo cáo sơ bộ
 2. 2 Bước Bước 02. Chuyển tiền đầu tư thông qua ngân hàng hoặc tự mang ngoại tệ sau khi báo cáo với cơ quan hải quan
 3. 3 Bước Bước 03. (Doanh nghiệp) Giữ vốn để được đầu tư

  (Điều hành kinh doanh cá nhân) Đổi ngoại tệ để dùng làm quỹ kinh doanh
 1. 4 Bước Cơ quan dịch vụ thuế quốc gia Bước 04. Cơ quan dịch vụ thuế quốc gia (Doanh nghiệp) Đăng ký thành lập (tăng vốn)

  (Điều hành kinh doanh cá nhân/Doanh nghiệp) Đăng ký kinh doanh
 2. 5 Bước Bước 05. Đăng ký công ty đầu tư nước ngoài

  * Lý do đăng ký (trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra lý do)
   
  • Hoàn thành việc thanh toán (đầu tư) đối với đối tượng đầu tư
  • Mua lại cổ phiếu hiện có sau khi thanh toán
Trường hợp 02. Báo cáo đầu tư nước ngoài thông qua việc mua lại cổ phiếu hiện có
 1. 1 Bước Bước 01. Báo cáo sơ bộ / có hiệu lực hồi tố*

  * cổ phiếu được niêm yết: trong vòng 30 ngày kể từ khi mua lại
 2. 2 Bước Bước 02. Chuyển tiền đầu tư thông qua ngân hoặc tự mang ngoại tệ sau khi báo cáo với cơ quan hải quan
 1. 3 Bước Bước 03. Quyết toán quỹ (Người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng)
 2. 4 Bước Bước 04. Đăng ký công ty đầu tư nước ngoài

  * Lý do đăng ký (trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra lý do)
   
  • Hoàn thành việc thanh toán (đầu tư) đối với đối tượng đầu tư
  • Mua lại cổ phiếu hiện có sau khi thanh toán
Mua lại cổ phiếu hoặc cổ phần thông qua sáp nhập…
 1. 1 Bước Bước 01. (Báo cáo có hiệu lực hồi tố trong vòng 60 ngày)
  Báo cáo mua lại cổ phiếu hoặc cổ phần

  * Lý do báo cáo
   
  • Tăng vốn mà không cần xem xét
  • Sáp nhập và phân chia doanh nghiệp, chuyển nhượng và trao đổi cổ phiếu toàn diện
  • Mua, thừa kế, di sản và tặng bởi người nước ngoài
  • Đầu tư thu nhập (cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu)
  • Chuyển trái phiếu chuyển đôi, trái phiếu hoán đổi và chứng chỉ lưu ký thành cổ phiếu
 2. 2 Bước Bước 02. Đăng ký công ty đầu tư nước ngoài

  * Lý do đăng ký(trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra lý do)
   
  • Hoàn thành việc thanh toán (đầu tư) đối với đối tượng đầu tư
  • Mua lại cổ phiếu hiện có sau khi thanh toán
Vay dài hạn
 1. 1 Bước Bước 01. Đăng ký công ty đầu tư nước ngoài

  * Lý do đăng ký(trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra lý do)
   
  • Hoàn thành việc thanh toán (đầu tư) đối với đối tượng đầu tư
  • Mua lại cổ phiếu hiện có sau khi thanh toán
 2. 2 Bước Bước 02. (Báo cáo sơ bộ) Báo cáo đầu tư vay dài hạn
 3. 3 Bước Bước 03. Giới thiệu quỹ cho vay ở nước ngoài
Đơn xin tư vấn về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua việc mua lại cổ phiếu… hoặc dạng đầu tư
Đơn xin tư vấn về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua dạng vay dài hạn