Industrial Bank of Korea

Báo cáo tài chính

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Báo cáo tài chính
2019
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2Q_Non 2019
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2 năm 2019
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 1Q_Non 2019
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 1 năm 2019
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 4Q_Non
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 4 năm 2018
2018
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 3Q_Non
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 3 năm 2018
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2Q_Non
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 1 năm 2018
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 1Q_Non
2017
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 4Q_Non
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 3Q_Non
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2Q_Non
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 1Q_Non
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 4Q_Non
1 2 3 4 5

※ Nếu Acrobat Reader chưa được cài đặt trên máy tính của bạn, vui lòng tải về bằng cách nhấp chuột vào Acrobat Reader là một chương trình mở.