Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Quản trị doanh nghiệp

Ban giám đốc

Hội đồng quản trị của IBK (BoD) bao gồm tổng cộng năm thành viên. Những người này bao gồm Chủ tịch & Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc điều hành & Phó chủ tịch điều hành cấp cao và ba giám đốc bên ngoài.
Chủ tịch & Giám đốc điều hành giám sát các hoạt động kinh doanh của IBK và được Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC). Phó Giám đốc điều hành được FSC bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc điều hành và phục vụ nhiệm kỳ ba năm. Các giám đốc bên ngoài, người chiếm đa số trong BoD, cũng được FSC bổ nhiệm theo khuyến nghị của CEO dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của họ về quản lý, kinh tế và doanh nghiệp nhỏ.

Các hoạt động chính của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc có quyền quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh tại IBK. Hàng năm Ban Giám đốc cân nhắc và quyết định kế hoạch kinh doanh, ngân sách và kế hoạch quản lý rủi ro cơ bản của ngân hàng. Ban Giám đốc cũng cân nhắc và quyết định việc bổ nhiệm và sa thải các chuyên viên thực hiện, chuyên viên quản lý rủi ro và chuyên viên điều hành kinh doanh cấp cao theo Đạo luật về quản lý công ty của các công ty tài chính, và có các ủy ban trong Ban Giám đốc để đảm bảo hoạt động của Ban giám đốc hiệu quả, đảm bảo điều kiện có lợi để kích hoạt các chức năng của Ban Giám đốc.
IBK sẽ cố gắng nâng cao cơ cấu quản trị của mình hơn nữa thông qua các hoạt động của Ban Giám đốc. Ban Giám đốc sẽ hỗ trợ quản lý nhằm dẫn dắt các hoạt động kinh doanh công khai và minh bạch, thúc đẩy mối quan hệ mang tính xây dựng với tất cả các bên liên quan và thiết lập một cơ cấu quản trị tiên tiến.

Ủy ban hội đồng quản trị

Có ba ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị, cụ thể là Ủy ban Quản trị, Ủy ban Bồi thường Quản lý và Ủy ban Quản lý Rủi ro. Ủy ban bồi thường quản lý được thành lập hoàn toàn bởi các giám đốc bên ngoài trong khi Ủy ban quản lý rủi ro được chủ trì bởi một giám đốc bên ngoài để đảm bảo quyền tự chủ.

Ủy ban quản trị

Ủy ban quản trị được lãnh đạo bởi Chủ tịch & Giám đốc điều hành và bao gồm không quá năm giám đốc nội bộ và bên ngoài. Nó có trách nhiệm xem xét các biện pháp để cải thiện hiệu quả và chức năng của BoD và các ủy ban của nó. Ủy ban quản trị cũng chịu trách nhiệm liên lạc và thu thập ý kiến từ các bên liên quan để nâng cao giá trị của cổ đông và bảo vệ lợi ích của các bên liên quan. Nó gợi ý các ứng cử viên giám đốc bên ngoài cho Chủ tịch & Giám đốc điều hành, người sau đó đề nghị các ứng cử viên được đề cử bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Ủy ban cũng bổ nhiệm các cán bộ điều hành dựa trên các khuyến nghị của Chủ tịch & Giám đốc điều hành và cân nhắc về các vấn đề khác mà BoD cho là cần thiết.

Ban bồi thường quản lý

Ủy ban Bồi thường quản lý, bao gồm ba giám đốc bên ngoài, chịu trách nhiệm giám sát thù lao cho cán bộ điều hành và nhân viên đầu tư, đánh giá hiệu quả và lợi ích của giám đốc điều hành cũng như các vấn đề khác mà BoD cho là cần thiết.

Ban quản lý rủi ro

Ủy ban quản lý rủi ro bao gồm ba giám đốc nội bộ và bên ngoài và được chủ trì bởi một giám đốc bên ngoài do BoD bổ nhiệm. Vai trò của nó là giám sát tất cả các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của ngân hàng.
Nó chịu trách nhiệm thiết lập và phê duyệt các chính sách quản lý rủi ro để duy trì sự vững chắc về vốn tại IBK.

Tháp tài chính IBK

Cơ cấu sở hữu (kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019)

(Số cổ phần, %)
Cấu trúc sở hữu
Cổ đông Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Toàn bộ Quyền sở hữu
Chính phủ ROK - Cổ phiếu phổ thông: 305,074,798 - Cổ phiếu ưu đãi: 44.847.038 - Tổng cộng: 349.921.836 - Quyền sở hữu: 52,0%
Ngân hàng phát triển Hàn Quốc
(KDB)
- Cổ phiếu phổ thông: 10,490,000 - Cổ phiếu ưu đãi: 46.915.282 - Tổng cộng: 57.405.282 - Quyền sở hữu: 8,5%
Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc
(Eximbank Hàn Quốc)
- Cổ phiếu phổ thông: 8,501,153 - Cổ phiếu ưu đãi: 6.210.000 - Tổng cộng: 14,711,153 - Quyền sở hữu: 2.2%
Khác - Cổ phiếu phổ thông: 116,769,147 - - Tổng cộng: 116.769.147 - Quyền sở hữu: 17,4%
(Những nhà đầu tư nước ngoài) - Cổ phiếu phổ thông: (134.109.296) - - Tổng cộng: (134.109.296) - Sở hữu: (19.9) %
Toàn bộ - Cổ phiếu phổ thông: 574.944.394 - Cổ phiếu ưu đãi: 97.972.320 - Tổng cộng: 672.916.714 - Quyền sở hữu: 100.00%
* Cổ phiếu ưu đãi do KDB và Korea Eximbank nắm giữ là cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi.
Quyền sở hữu (%)
  • Chính phủ ROK: 52,0%
  • Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc: 8,5%
  • Eximbank Hàn Quốc: 2.2%
  • Khác: 37,3%