Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tình trạng cổ đông

Bộ Chiến lược và Tài chính: 63.5% Người nước ngoài: 11.9% Người khác: 22.0% Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc: 1.4% Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc: 1.2%
(Tính đến ngày 30 Tháng 7 2020) cổ phiếu phổ thông
 • Bộ Chiến lược và Tài chính: 63.5%
 • Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc: 1.4%
 • Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc: 1.2%
 • Người nước ngoài: 11.9%
 • Khác: 22.0%
Tư cách cổ đông
Cổ đông Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Toàn bộ
Số lượng hàng Tỷ lệ cổ phiếu Số lượng hàng Tỷ lệ cổ phiếu Số lượng hàng Tỷ lệ cổ phiếu
Bộ Chiến lược và Tài chính 468.794.764 63.5% 44.847.038 45.8% 513,641,802 61.4%
Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc 10.490.000 1.4% 46,915,282 47,9% 57.405.282 6.9%
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc 8,501,153 1.2% 6.210.000 6.3% 14.711.153 1.8%
Nhưng người nước ngoài 88.181.658 11.9% - - 88.181.658 10,5%
Khác 150.369.933 22.0% - - 162.696.785 19.4%
Toàn bộ 738.664.360 100.0% 97.972.320 100.0% 836.636.680 100.0%
Tư cách cổ đông - Bộ Chiến lược và Tài chính
Bộ Chiến lược và Tài chính
Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng hàng: 468,794,764
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 63.5%
Cổ phiếu ưu đãi
 • Số lượng hàng: 44.847.038
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 45.8%
Toàn bộ
 • Số lượng hàng: 513,641,802
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 61.4%
Tư cách cổ đông - Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc
Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc
Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng hàng: 10.490.000
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 1.4%
Cổ phiếu ưu đãi
 • Số lượng hàng: 46,915,282
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 47,9%
Toàn bộ
 • Số lượng hàng: 57.405.282
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 6.9%
Tư cách cổ đông - Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng hàng: 8,501,153
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 1.2%
Cổ phiếu ưu đãi
 • Số lượng hàng: 6.210.000
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 6.3%
Toàn bộ
 • Số lượng hàng: 14.711.153
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 1.8%
Tư cách cổ đông - Người nước ngoài
Nhưng người nước ngoài
Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng hàng: 88.181.658
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 11,9%
Toàn bộ
 • Số lượng hàng: 88.181.658
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 10.5%
Tư cách cổ đông - Những người khác
Khác
Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng hàng: 162.696.785
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 22.0%
Toàn bộ
 • Số lượng hàng: 162.696.785
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 19.4%
Tư cách cổ đông - Tổng số
Toàn bộ
Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng hàng: 738,664,360
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 100.0%
Cổ phiếu ưu đãi
 • Số lượng hàng: 97,972,320
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 100.0%
Toàn bộ
 • Số lượng hàng: 836,636,680
 • Tỷ lệ cổ phiếu: 100.0%