Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tình trạng cổ đông

Bộ Chiến lược và Tài chính: 53.2% Người nước ngoài: 22,3% Khác: 21,2% Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc: 1.8% Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc: 1.5%
(Kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2019) Cổ phiếu phổ thông
 • Bộ Chiến lược và Tài chính: 53.2%
 • Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc: 1.8%
 • Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc: 1.5%
 • Người nước ngoài: 22,3%
 • Thứ khác: 21,2%
Tình trạng của cổ đông
Cổ đông Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Toàn bộ
Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ chia sẻ Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ chia sẻ Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ chia sẻ
Bộ Chiến lược và Tài chính 307,287,383 53.2% 44,847,038 45.8% 352,134,421 52.2%
Ngân hàng phát triển Hàn Quốc 10,490,000 1.8% 46,915,282 47.9% 57,405,282 8.5%
Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc 8,501,153 1.5% 6,210,000 6.3% 14,711,153 2.2%
Người nước ngoài 128,676,488 22.3% - - 128,676,488 19.1%
Khác 122,201,955 21.2% - - 122,201,955 18.1%
Toàn bộ 577,156,979 100.0% 97,972,320 100.0% 675,129,299 100.0%
Tình trạng cổ đông - Bộ Chiến lược và Tài chính
Bộ Chiến lược và Tài chính
Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng cổ phiếu: 307,287,383
 • Tỷ lệ chia sẻ: 53.2%
Cổ phiếu ưu đãi
 • Số lượng cổ phiếu: 44,847,038
 • Tỷ lệ chia sẻ: 45.8%
Toàn bộ
 • Số lượng cổ phiếu: 352,134,421
 • Tỷ lệ chia sẻ: 52.2%
Tình trạng cổ đông - Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc
Ngân hàng phát triển Hàn Quốc
Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng cổ phiếu: 10,490,000
 • Tỷ lệ chia sẻ: 1.8%
Cổ phiếu ưu đãi
 • Số lượng cổ phiếu: 46,915,282
 • Tỷ lệ chia sẻ: 47.9%
Toàn bộ
 • Số lượng cổ phiếu: 57,405,282
 • Tỷ lệ chia sẻ: 8.5%
Tình trạng cổ đông - Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc
Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc
Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng cổ phiếu: 8,501,153
 • Tỷ lệ chia sẻ: 1.5%
Cổ phiếu ưu đãi
 • Số lượng cổ phiếu: 6.210.000
 • Tỷ lệ chia sẻ: 6.3%
Toàn bộ
 • Số lượng cổ phiếu: 14.711.153
 • Tỷ lệ chia sẻ: 2.2%
Tình trạng cổ đông - Người nước ngoài
Người nước ngoài
Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng cổ phiếu: 128,676,488
 • Tỷ lệ chia sẻ: 22.3%
Toàn bộ
 • Số lượng cổ phiếu: 128,676,488
 • Tỷ lệ chia sẻ: 19.1%
Tình trạng của cổ đông - Những người khác
Khác
Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng cổ phiếu: 122,201,955
 • Tỷ lệ chia sẻ: 21.2%
Toàn bộ
 • Số lượng cổ phiếu: 122,201,955
 • Tỷ lệ chia sẻ: 18.1%
Tình trạng của cổ đông - Tổng số
Toàn bộ
Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng cổ phiếu: 577,156,979
 • Tỷ lệ chia sẻ: 100.0%
Cổ phiếu ưu đãi
 • Số lượng cổ phiếu: 97.972.320
 • Tỷ lệ chia sẻ: 100.0%
Toàn bộ
 • Số lượng cổ phiếu: 675,129,299
 • Tỷ lệ chia sẻ: 100.0%