Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Khái niệm Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Người nước ngoài sở hữu cổ phiếu hoặc cổ phần trong các doanh nghiệp nội địa tại Hàn Quốc hoặc các công ty do người Hàn Quốc sở hữu và điều hành với mục đích thành lập mối quan hệ kinh tế liên tục với các công ty này, hoặc công ty mẹ tại nước ngoài… cho vay dài hạn hơn 5 năm đối với công ty đầu tư nước ngoài.

Các loại FDI
 • (Cổ phiếu mới) Mua lại cổ phiếu mới phát hành… (VD: thành lập công ty mới và tăng vốn thanh toán…)
 • (Cổ phiếu hiện có) Mua lại cổ phiếu hoặc cổ phần đã phát hành

  Trong trường hợp số tiền đầu tưhơn 100 triệu won (dựa trên giá mua lại) trên một người và, cùng lúc đó, mua lại hơn 10% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc tổng vốn trên một người.

 • (Thừa nhận miễn trừ) Ngay cả khi tỉ lệ đầu tư là dưới 10%, nó vẫn được công nhận là FDI nếu phía nước ngoài được cử hoặc chỉ định làm điều hành của công ty nội địa tương ứng.
Khoản vay chỉ được cung cấp khi khoản đầu tư vốn của phía nước ngoài được thực hiện trước

Khoản vay có thời hạn trên 5 năm đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài của công ty mẹ ở nước ngoài của công ty nội địa (công ty có vốn đầu tư nước ngoài), nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân) hoặc công ty có mối quan hệ đầu tư vốn (được quy định theo Sắc lệnh của Tổng thống) với công ty mẹ ở nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân)

Báo cáo có hiệu lực hồi tố + báo cáo trong vòng 60 ngày
 • Tăng vốn mà không cần xem xét (chuyển vốn bao gồm quỹ dự trữ và quỹ tái đánh giá…)
 • Sáp nhập và phân chia doanh nghiệp, chuyển nhượng và trao đổi cổ phiếu toàn diện
 • Mua, thừa kế, di sản và tặng bởi người nước ngoài
 • Đầu tư thu nhập (cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu)
 • Chuyển trái phiếu chuyển đôi, trái phiếu hoán đổi và chứng chỉ lưu ký thành cổ phiếu
Trong trường hợp đã hoàn thành các điều kiện theo quy định bao gồm doanh nghiêp phi lợi nhuận tương ứng với cơ sở nhân sự nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, và số tiền đầu tư nước ngoài hơn 50 triệu won chiếm hơn 10/100 tổng số
Sơ đồ công việc FDI chính
 1. 1 Bước Bước 01. Báo cáo đầu tư trực tiếp nước ngoài
 2. 2 Bước Bước 02. Mở tài khoản để nhận quỹ đầu tư (có thể cung cấp số tài khoản tạm thời)
 3. 3 Bước Bước 03. Báo cáo đầu tư trực tiếp nước ngoài
 1. 4 Bước Bước 04. Thanh toán vốn
 2. 5 Bước Tòa án hoặc cơ quan đăng ký Bước 05. Tòa án hoặc cơ quan đăng ký Đăng ký thành lập (hoặc tăng vốn)
 3. 6 Bước Tổ chức báo cáo ban đầu Bước 06. Tổ chức báo cáo ban đầu Nộp đơn đăng ký công ty đầu tư nước ngoài
Đơn xin tư vấn về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua việc mua lại cổ phiếu… hoặc dạng đầu tư
Đơn xin tư vấn về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua dạng vay dài hạn