Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Xếp hạng tín dụng

Tình trạng xếp hạng tín dụng của IBK
(Tính đến cuối tháng 3 năm 2019)
Tình trạng xếp hạng tín dụng của IBK1
Ngày Đánh giá thông tin và tín dụng quốc gia Dịch vụ đầu tư Hàn Quốc Tổng công ty xếp hạng Hàn Quốc
TỐT ĐẸP Dịch vụ đầu tư Hàn Quốc Xếp hạng Hàn Quốc
Hiện tại AAA AAA AAA
Tình trạng xếp hạng tín dụng của IBK2
Ngày Tâm trạng S & P Lỗi
Lâu dài Thời gian ngắn Lâu dài Thời gian ngắn Lâu dài Thời gian ngắn
Hiện tại Aa2 P1 Ô- A-1 Ô- F1
Tình trạng xếp hạng tín dụng của IBK1
Đánh giá thông tin và tín dụng quốc gia ĐỨA: AAA
Dịch vụ đầu tư Hàn Quốc Dịch vụ đầu tư Hàn Quốc: AAA
Tổng công ty xếp hạng Hàn Quốc Xếp hạng Hàn Quốc: AAA
Tình trạng xếp hạng tín dụng của IBK2
Tâm trạng Aa2 dài hạn
P1 ngắn hạn
S & P AA dài hạn-
A-1 ngắn hạn
Lỗi AA dài hạn-
F1 ngắn hạn
Tình trạng xếp hạng tín dụng của chính phủ
(Tính đến cuối tháng 3 năm 2019)
Tình trạng xếp hạng tín dụng của IBK3
Ngày Tâm trạng S & P Lỗi
Lâu dài Lâu dài Lâu dài
Hiện tại Aa2 Ôi Ô-
Tình trạng xếp hạng tín dụng của IBK3
Tâm trạng Lâu dài: Aa2
S & P Lâu dài: AA-
Lỗi Lâu dài: AA-
Tâm trạng
 • IBK: 8.120
 •  
 • Chính phủ: 2.052
 •  
S & P
 • IBK: 9.358
 •  
 • Chính phủ: 2.800
 •  
Lỗi
 • IBK: 10.239
 •  
 • Chính phủ: 2.945
 •