Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Thông tin cổ đông

Ngày 26 tháng 3 năm 2024 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính lần thứ 63 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Sửa đổi một phần của Điều khoản của Hiệp hội (được phê duyệt là dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
Đại hội đồng cổ đông
Ngày 23 tháng 3 năm 2023 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính thứ 62 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
Ngày 24 tháng 3 năm 2022 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính thứ 61 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
Ngày 25 tháng 3 năm 2021 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính thứ 60 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
Ngày 25 tháng 3 năm 2020 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính thứ 59 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
Ngày 27 tháng 3 năm 2019 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính thứ 58 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
Ngày 26 tháng 3 năm 2018 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính thứ 57 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
Ngày 31 tháng 3 năm 2017 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính lần thứ 56 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Sửa đổi một phần của Điều khoản của Hiệp hội (được phê duyệt là dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 4: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
Ngày 26 tháng 3 năm 2016 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính thứ 55 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Sửa đổi một phần của Điều khoản của Hiệp hội (được phê duyệt là dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 4: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
27 tháng 3 năm 2015 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính thứ 54 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Sửa đổi một phần của Quy chế trợ cấp hưu trí cho cán bộ (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 4: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
Ngày 7 tháng 10 năm 2014 (Đặc biệt)
 • Dự luật số 1: Sửa đổi một phần của Điều khoản Hiệp hội (được phê duyệt là dự luật ban đầu) (chuẩn bị cơ sở để phát hành chứng khoán vốn dự phòng loại khấu hao)
Ngày 21 tháng 3 năm 2014 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính lần thứ 53 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Sửa đổi một phần của các Điều khoản của Hiệp hội (được phê duyệt là dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 4: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
Ngày 22 tháng 3 năm 2013 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính lần thứ 52 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
23 tháng 3 năm 2012 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính lần thứ 51 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Sửa đổi một phần của các Điều khoản của Hiệp hội (được phê duyệt là dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 4: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
Ngày 25 tháng 3 năm 2011 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính lần thứ 50 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Sửa đổi một phần của các Điều khoản của Hiệp hội (được phê duyệt là dự luật ban đầu)
  * Sửa đổi chính: Bổ sung phương thức thông báo kết thúc cuộc họp cổ đông, liên quan đến 'Dự án quy chế dễ hiểu
 • Dự luật số 3 :: Sửa đổi một phần của Quy chế trợ cấp hưu trí cho cán bộ (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 4: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 5: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
Ngày 26 tháng 3 năm 2010 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính lần thứ 49 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
27 tháng 3 năm 2009 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính lần thứ 48 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Sửa đổi một phần của các Điều khoản của Hiệp hội (được phê duyệt là dự luật ban đầu)
  * Sửa đổi chính: Điều chỉnh hạn ngạch của các giám đốc đã đăng ký (toàn thời gian), thay đổi tổng số cổ phần phát hành, đa dạng hóa thời gian yêu cầu chuyển đổi của cổ phiếu ưu đãi và cơ sở mới để phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, tổ chức dự phòng theo sửa đổi Đạo luật Ngân hàng Doanh nghiệp, v.v.
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 4: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
28 tháng 3 năm 2008 (Thường xuyên)
 • Hóa đơn số 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính lần thứ 47 (được phê duyệt là hóa đơn gốc)
 • Dự luật số 2: Phê duyệt giới hạn thù lao của giám đốc (được phê duyệt như dự luật ban đầu)
 • Dự luật số 3: Phê duyệt giới hạn thù lao của kiểm toán viên (được phê duyệt như dự luật ban đầu)