Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Chứng nhận bảo mật thông tin

Chứng nhận bảo mật thông tin quốc tế (ISO/IEC 27001)

Phạm vi chứng nhận và thời hạn hiệu lực
  • [Phạm vi chứng nhận] Tất cả các dịch vụ CNTT
  • [Thời hạn hiệu lực] 04.07.2018–04.07.2021
Giới thiệu về chứng nhận ISO/IEC 27001

ISO / IEC 27001 chỉ định các yêu cầu về hệ thống quản lý bảo mật thông tin để nhận dạng, quản lý và tối thiểu hóa các mối đe dọa đối với các doanh nghiệp thông tin, nó đặt ra các yêu cầu về sự phát triển, thành lập và tài liệu của hệ thống quản lý bảo mật thông tin. Đây là tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế uy tín nhất trong lĩnh vực bảo vệ thông tin, được Bộ Thương mại và Công nghiệp thành lập là tiêu chuẩn của Anh năm 1995 và được sửa đổi từ năm 1999, đồng thời cũng được thành lập bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC).

Chứng nhận bảo mật thông tin trong nước (ISMS)

Phạm vi chứng nhận và thời hạn hiệu lực
  • [Phạm vi chứng nhận] Dịch vụ Internet banking và Mobile banking
  • [Thời hạn hiệu lực] 30.12.2017–29.12.2020
Giới thiệu về chứng nhận ISMS

Chứng nhận ISMS (Hệ thống quản lý bảo mật thông tin) được thực hiện năm 2002 bởi Bộ Khoa học và Sáng tạo tương lai nhằm tăng cường sự an toàn và tin cậy của tài sản thông tin do các công ty sở hữu, nâng cao niềm tin quốc tế đối với bảo mật thông tin cũng như khôi phục ngành công nghiệp bảo mật thông tin. Đây là hệ thống thành lập và vận hành một cách hệ thống các thủ tục và quy trình quản lý bảo vệ thông tin, đánh giá và đảm bảo khách quan rằng cơ quan chứng nhận được công nhận quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận do luật đặt ra.