Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tầm nhìn / Chiến lược

Tầm nhìn doanh nghiệp của IBK nằm trong phương châm “IBK, Đối tác tài chính vì một tương lai tốt đẹp hơn”.
Nó phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra giá trị mới và cải thiện cuộc sống hàng ngày của khách hàng và các bên liên quan khác, đồng thời cũng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đến năm 2020 phát triển thành một tập đoàn tài chính toàn diện, tập trung vào tài chính cho SME, đồng thời trở thành ngân hàng tài chính cho SME hoạt động tốt nhất trên toàn châu Á.

Tầm nhìn

IBK, Đối tác tài chính vì một tương lai tốt đẹp hơn

Định hướng chiến lược

 • Đến năm 2020,
  Thành lập Tập đoàn tài chính toàn diện tập trung vào SME
 • Sau năm 2020,
  Người chơi SME hàng đầu châu Á

Chiến lược và Nhiệm vụ chính

Thay đổi năng lực chính tập trung vào lợi nhuận
 • Tăng cường dẫn đầu thị trường trong tài chính cho SME
 • Xây dựng thành công trong ngân hàng bán lẻ
 • Củng cố vai trò là ngân hàng chính sách
 • Lấy lại vị trí hàng đầu trong quản lý rủi ro
Đa dạng hóa danh mục thu nhập
 • Mở rộng cơ sở cho doanh thu phi lãi
 • Mở rộng phạm vi của các doanh nghiệp IB và toàn cầu
 • Tối đa hóa sức mạnh tổng hợp trong Tập đoàn tài chính IBK
 • Theo đuổi lĩnh vực kinh doanh mới
Tối đa hóa giá trị trải nghiệm của khách hàng mới
 • Gánh vác khả năng lãnh đạo trong tài chính kỹ thuật số
 • Tăng cường trải nghiệm của khách hàng trong tất cả các kênh dịch vụ
 • Thúc đẩy quyền và lợi ích của người tiêu dùng tài chính
Cải cách thực hành kinh doanh để hiệu quả tốt hơn
 • Thúc đẩy phát triển chiến lược nhân sự cốt lõi
 • Gắn đổi mới vào văn hóa doanh nghiệp
 • Nâng cao hiệu quả trong hoạt động
 • Tăng cường liên lạc với các bên liên quan