Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

IBK I LOVE KOREA ACCOUNT (Installment)

  
Thông tin sản phẩm.
Tính năng sản phẩm
Sản phẩm độc quyền cho khách hàng nước ngoài
Đủ điều kiện đăng ký
Người nước ngoài sống ở Hàn Quốc
Loại sản phẩm
tiết kiệm trả góp eriodic (loại trả góp linh hoạt)
Thời gian đăng ký
1 năm trở lên và 3 năm trở xuống (cơ sở hàng tháng)
Số tiền trả góp
Ít nhất 10.000 won và ít hơn 10 triệu won mỗi tháng
Phương thức thanh toán lãi
Thanh toán vào ngày đáo hạn
Lợi ích ưu đãi
 • Nếu khách hàng đăng ký tài khoản ngân hàng này đã thực hiện chuyển khoản tự động ít nhất 100.000 won mỗi trường hợp sau khi đăng ký, quyền lợi bảo hiểm tai nạn (lưu ý) được cung cấp miễn phí trong một năm kể từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Thời hạn lợi ích bảo hiểm là một năm kể từ ngày thay đổi sản phẩm.
  • Lưu ý) Quyền lợi bảo hiểm tai nạn (Đối tác: Công ty TNHH Bảo hiểm Hàng hải và Lửa Heungkuk ☎ 1688-1688)
   • Tên bảo đảm: Thương tích chung và tử vong
   • Số tiền được đảm bảo: 3 triệu won
   • Bảo hiểm: Nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây xảy ra với người được bảo hiểm, người thụ hưởng sẽ được trả phí bảo hiểm.
    Chỉ trong trường hợp tử vong do hậu quả trực tiếp của một vụ tai nạn trong thời gian bảo hiểm.
    (Không bao gồm tử vong do bệnh tật)
  • Lưu ý 2) Số tiền thanh toán của thẻ tín dụng ngân hàng của chúng tôi (thẻ kiểm tra): Dựa trên biên lai bán hàng, không bao gồm dịch vụ tiền mặt
Cho dù đó là bảo vệ người gửi tiền
Đúng
Để ý
Có nên tham gia tiết kiệm chung không chịu thuế
Nếu khách hàng đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Đạo luật kiểm soát miễn giảm thuế (của Hàn Quốc), họ có thể đăng ký tiết kiệm chung không chịu thuế và nếu luật pháp liên quan được thay đổi, nội dung áp dụng (giới hạn đăng ký, thuế suất, v.v. .) sẽ được thay đổi và áp dụng theo luật.
 • Trong trường hợp thay đổi hoặc ngừng nội dung sản phẩm do hoàn cảnh của ngân hàng, chúng tôi sẽ đăng về lý do thay đổi hoặc ngừng hoạt động và nội dung một tháng trước ngày thay đổi có hiệu lực (hoặc ngày ngừng hoạt động) trên chi nhánh của ngân hàng và trang web của ngân hàng trong một tháng. Nếu có thay đổi về lợi ích ưu đãi, nó sẽ được áp dụng hồi tố cho khách hàng đã đăng ký loại tiền gửi và rút tiền trước ngày thay đổi và sẽ được áp dụng cho khách hàng đã đăng ký loại trả góp sau ngày thay đổi.
 • Vui lòng liên hệ với chi nhánh bán hàng tại địa phương hoặc Trung tâm khách hàng IBK (☎1566-2566) để biết thêm thông tin về các sản phẩm riêng lẻ.
 • Nếu có bất kỳ sự phản đối nào đối với giao dịch ngân hàng, bạn có thể yêu cầu Cơ quan giải quyết tranh chấp của Ngân hàng IBK giải quyết hoặc nộp đơn xin giải quyết tranh chấp thông qua Ủy ban giải quyết tranh chấp tài chính.
  (Dịch vụ giám sát tài chính: ☎ 1332, Ngân hàng IBK: 080-800-0119)
 • Ngân hàng IBK không chấp nhận tiền và các vật có giá trị hoặc giải trí khác cho khách sạn. Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm quản lý đạo đức hoặc cải thiện cần thiết.

  Điện thoại: 02-729-7490
  Thư điện tử: ibkethics@ibk.co.kr
   
Đánh giá giám sát tuân thủ pháp luật được thông qua:
2020/0270 (2020.01.15)
Ngày hết hạn:
2020.01.15 - 2021.01.15
2020.01.15 Tiêu chuẩn hiện tại