Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tính bền vững

Social Bond
Social Bond_20211005


IBK 2019 Social Bond Annual Reporting