Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tài trợ Co-up IBK

Là nhà tiên phong trong tài trợ cho SME, IBK ra mắt sáng kiến ‘IBK Co-up Financing’ để giúp thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp đang nổi thông qua từng giai đoạn của chu kỳ tăng trưởng. Chúng tôi đã phát triển từ một nhà tài trợ thụ động và phản ứng lại đến vị trí hiện tại là nhà hỗ trợ tài chính. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho các SME với tư cách là đối tác của họ trong tăng trưởng. Chúng tôi sẽ mở rộng vai trò của mình trong tài chính chính sách, vốn đã được tập trung vào hỗ trợ tài chính và củng cố vị trí của mình với vai trò là ngân hàng chính sách thân thiện với thị trường.

IBK Co-up Financing

Chúng tôi sẽ phục vụ các công ty với tư cách là đối tác suốt đời về tài chính trong chu kỳ tăng trưởng của họ thông qua các nền tảng “Scale-up”, “Level-up” và “Cycle-up”.

 1. 01 Nền tảng Scale-up Giúp các công ty khởi nghiệp đạt được
  thành công ngoài sự sống còn
 2. 02 Nền tảng Level-up Tăng cường thể chất
  tiềm ẩn của các công ty
 3. 03 Nền tảng Cycle-up Hỗ trợ các công ty
  vào và ra khỏi thị trường
Nhấn vào hình ảnh để phóng to
 • Launch
 • Stabilize
  1) Scale-up Enhancing supports system and tech-financing
  to improve the survival rate of startups
 • Grow
  2) Level-up Supporting for global expansion and
  talented workforce to increase
  3) Cycle-up Meeting needs for exit strategies including
  investment recovery, M&A, and liquidation
 • Take-off
Exit
Mục tiêu của IBK Co-up Financing:
 • Thành lập hệ thống toàn diện để giúp các công ty khởi nghiệp tồn tại với công nghệ và mô hình kinh doanh chất lượng cao (Scale-up).
 • Cung cấp hỗ trợ để phát triển và cất cánh các SME thông qua việc mở rộng toàn cầu và lực lượng lao động tài năng (Level-up).
 • Đáp ứng các nhu cầu phát sinh tại mỗi giai đoạn tăng trưởng thông qua việc tái cơ cấu doanh nghiệp thân thiện với môi trường và giúp khuyến khích nền kinh tế thông qua chu kỳ vốn có đạo đức (Cycle-up).
Newspaper advertisement for IBK ‘Partner in Finance’ Quảng cáo trên báo cho IBK ‘Đối tác về tài chính’