Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Đổi tiền nhanh

Thông tin dịch vụ
Cán bộ tuân thủ đã thông qua nghị án

2019-0695 (2019.02.20)Phòng ngừa

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm riêng lẻ, vui lòng truy cập Chi nhánh giao dịch hoặc liên hệ với Trung tâm khách hàng IBK (1566-2566)

  • Nếu có sự phản đối đối với các giao dịch ngân hàng, bạn có thể yêu cầu giải quyết cho tổ chức xử lý tranh chấp của Ngân hàng Công nghiệp IBK hoặc đăng ký phân xử xung đột thông qua Hội đồng Giải quyết Tranh chấp Tài chính.
    (Dịch vụ giám sát tài chính: 1332 không có mã số quốc gia., Ngân hàng Công nghiệp IBK Hàn Quốc: 080-800-0119)
  • Ngân hàng Công nghiệp IBK của Hàn Quốc không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ hay đối xử nào, và trong trường hợp có bất kỳ vi phạm quản lý đạo đức hoặc bất kỳ cải thiện nào cần thiết, vui lòng báo cáo. ( 82-02-729-7490, e-mail: ibkethics@ibk.co.kr )
Các cá nhân thuần túy (bao gồm cả người nước ngoài)
Ngân hàng thông minh
Cần thiết
USD, EUR, JPY
USD, EUR, JPY 90%
  • (Một lần) hơn 100USD
  • (Một ngày) Trong vòng tối đa 1 triệu won
Rút tiền tự động từ tài khoản rút tiền IBK sau khi đăng ký chuyển đổi
(Hủy tự động lúc 11:00 sáng, sau 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký không nhận)
Số trao đổi duy nhất (gửi SMS)
Mang thẻ ID của bạn đến chi nhánh Ngân hàng công nghiệp IBK gần nhất
Từ ngày làm việc thứ