Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

TÀI KHOẢN IBK W (Tài khoản tiền gửi)

 
   
Thông tin sản phẩm.
Hỗ trợ người làm công ăn lương tiết kiệm tiền và xây dựng tài sản ròng của họ
Áp dụng lãi suất ưu đãi cho những người gửi tiền lương vào tài khoản ngân hàng IBK
Các cá nhân đăng ký bằng tên thật (không bao gồm người tự kinh doanh và chủ doanh nghiệp tư nhân)
Trái phiếu tài chính SME
1 năm
Tối thiểu 1 triệu won nhưng không quá 30 triệu won/người
Lãi suất niêm yết cho sản phẩm này được liên kết với lãi suất trên thị trường và có sẵn tại các chi nhánh và trang web IBK
Lãi suất niêm yết cho sản phẩm này được liên kết với lãi suất trên thị trường và có sẵn tại các chi nhánh và trang web IBK.
Những người gửi tiền lương vào tài khoản IBK ít nhất 2 lần trước ngày đáo hạn thì sẽ được thêm 0,2%/năm (trước thuế)
Trả một lần vào ngày đáo hạn. Sẽ trả lãi vào ngày đáo hạn hoặc sau ngày đáo hạn, hoặc khi chủ tài khoản đóng tài khoản trước ngày đáo hạn.
Sẽ không trả gốc và lãi nếu tài khoản bị thu giữ, tịch thu tạm thời hoặc bị lập quyền cầm cố
N/A
Theo Đạo luật Bảo vệ người gửi tiền, trái phiếu tài chính SME (bao gồm cả các loại trả góp) không được Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc bảo vệ.
CHÚ Ý
 • Nếu có bất kỳ thay đổi hay hủy bỏ nào đối với sản phẩm này do phía ngân hàng, thì phải đăng nguyên nhân và chi tiết liên quan tại các chi nhánh và trang web IBK trong 1 tháng trước khi thay đổi (hoặc đình chỉ). Các thay đổi về lãi suất ưu đãi sẽ áp dụng cho các khách hàng mở tài khoản sau khi thay đổi có hiệu lực.
 • Theo Đạo luật Bảo vệ người gửi tiền, số tiền gửi vào tài khoản IBK W không được Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc bảo vệ.
 • Nếu có thắc mắc liên quan đến sản phẩm, hãy liên hệ chi nhánh tại địa phương bạn hoặc Trung tâm Khách hàng IBK (1588-2588).
 • Trước khi bạn ký vào mẫu đăng ký bất kỳ sản phẩm tài chính nào hoặc mở tài khoản, nhớ đọc thông tin và các điều khoản, điều kiện.
 • Theo Điều 19 (1) Đạo luật Bảo vệ khách hàng tài chính, khách hàng tài chính nói chung có quyền được IBK cung cấp một bản giải thích đầy đủ. Chúng tôi đề nghị bạn phải chắc chắn là mình hiểu các giải thích được đưa ra trước khi tiến hành bất cứ giao dịch liên quan nào.
 • IBK và nhân viên của mình không chấp nhận bất kỳ hành vi hối lộ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền, vật có giá trị hoặc chiêu đãi). Vui lòng báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào về chính sách quản lý đạo đức của IBK, hoặc cung cấp đề nghị về bất cứ cải tiến nào mà chúng tôi có thể thực hiện.

  SĐT: 02-729-7490
  e-Mail: ibkethics@ibk.co.kr

   
Đánh giá giám sát tuân thủ pháp luật thông qua:
2022-5621(2022.10.17.)
Ngày hết hạn:
2022.10.17.〜2023.10.17
2022.10.17 Tiêu chuẩn hiện hành