Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

IBK I LOVE KOREA ACCOUNT

  
Thông tin sản phẩm.
Tính năng sản phẩm
Sản phẩm độc quyền cung cấp ưu đãi về kiều hối và phí đổi ngoại tệ cho khách hàng nước ngoài
Đủ điều kiện đăng ký
Người nước ngoài sống ở Hàn Quốc
Loại sản phẩm
Tiền gửi chung, tiền gửi tiết kiệm
Thời gian đăng ký
Vô hạn
Số tiền đăng ký
Vô hạn
Lợi ích ưu đãi
 • Miễn lệ phí
  • Điều khoản cung cấp
   • Phí tháng hiện tại được miễn nếu một hoặc nhiều điều kiện ưu đãi sau được đáp ứng vào cuối tháng trước:
    • Nếu có thu nhập từ tiền lương (lưu ý 1) (sau đây gọi là chuyển khoản tiền lương) trong tài khoản này
    • Nếu số tiền thanh toán (lưu ý 2) của thẻ tín dụng hiện tại (thẻ séc) đã chỉ định tài khoản ngân hàng này làm tài khoản thanh toán là hơn 200.000 won
    • Nếu số tiền chuyển ra nước ngoài trên 500 đô la (tương đương USD chuyển đổi)
    • Nếu khách hàng có tài khoản tiết kiệm trả góp trong ngân hàng này dưới tên của mình
    • Lưu ý 1) Tiêu chí xác nhận chuyển tiền lương
     • Nếu khách hàng gửi hơn 500.000 won mỗi tháng thông qua một hoặc nhiều phương thức sau
      • Biên chế qua chi nhánh của chúng tôi hoặc qua Internet
      • Đăng ký ngày được chỉ định trong hệ thống của chúng tôi và gửi tiền theo các điều khoản 'tiền lương', 'tiền thưởng' và 'tiền lương hàng tháng'
    • Lưu ý 2) Số tiền thanh toán của thẻ tín dụng ngân hàng của chúng tôi (thẻ kiểm tra): Dựa trên biên lai bán hàng, không bao gồm dịch vụ tiền mặt
  • Phí mục tiêu
   • Phí chuyển khoản của các ngân hàng khác sử dụng ngân hàng điện tử của ngân hàng chúng tôi (telebanking, ngân hàng internet, ngân hàng di động)
   • Phí chuyển khoản của các ngân hàng khác sử dụng thiết bị tự động của ngân hàng chúng tôi
   • Phí rút tiền sử dụng thiết bị tự động của các ngân hàng khác (5 lần một tháng)
  • Miễn trừ đăng ký mới
   • Quyền lợi miễn lệ phí được đề cập ở trên sẽ được cấp mà không có bất kỳ điều kiện nào kể từ ngày đăng ký (ngày chuyển đổi đầu tiên) vào tài khoản này đến hết tháng xứng đáng trong một tháng.
 • Dịch vụ ngoại hối
  • Điều khoản cung cấp
   • Phí tháng hiện tại được miễn nếu một hoặc nhiều điều kiện ưu đãi sau được đáp ứng vào cuối tháng trước:
    • Nếu có hồ sơ chuyển tiền lương trong ngân hàng của chúng tôi bằng tài khoản này
    • Nếu số dư tích lũy hoặc trả chậm trong tên của khách hàng là hơn 1 triệu won
    • Số tiền chuyển ra nước ngoài trên 500 đô la (tương đương USD chuyển đổi)
  • Phí mục tiêu
   • Giảm 60% phí chuyển tiền ngoại tệ
   • Áp dụng tỷ lệ ưu đãi 60% trên phí đổi ngoại tệ
 • Lợi ích kèm theo
  • Dịch vụ miễn phí các khóa học văn hóa
   • Khách hàng này đã đăng ký tài khoản này có thể sử dụng Trung tâm Văn hóa Mạng IBK (http://happy.ibk.co.kr) miễn phí và được cung cấp trong một năm kể từ ngày tài khoản này có hiệu lực.
    Tuy nhiên, ngân hàng có thể kéo dài thời gian khóa học miễn phí.
   • Các khóa học tại Trung tâm Văn hóa Điện tử IBK: Ngoại ngữ, sử dụng máy tính, văn hóa cuộc sống, v.v.
Cho dù đó là bảo vệ người gửi tiền
Đúng
Để ý
Có nên tham gia tiết kiệm chung không chịu thuế
Nếu khách hàng đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Đạo luật kiểm soát miễn giảm thuế (của Hàn Quốc), họ có thể đăng ký tiết kiệm chung không chịu thuế và nếu luật pháp liên quan được thay đổi, nội dung áp dụng (giới hạn đăng ký, thuế suất, v.v. .) sẽ được thay đổi và áp dụng theo luật.
 • Trong trường hợp thay đổi hoặc ngừng nội dung sản phẩm do hoàn cảnh của ngân hàng, chúng tôi sẽ đăng về lý do thay đổi hoặc ngừng hoạt động và nội dung một tháng trước ngày thay đổi có hiệu lực (hoặc ngày ngừng hoạt động) trên chi nhánh của ngân hàng và trang web của ngân hàng trong một tháng. Nếu có thay đổi về lợi ích ưu đãi, nó sẽ được áp dụng hồi tố cho khách hàng đã đăng ký loại tiền gửi và rút tiền trước ngày thay đổi và sẽ được áp dụng cho khách hàng đã đăng ký loại trả góp sau ngày thay đổi.
 • Vui lòng liên hệ với chi nhánh bán hàng tại địa phương hoặc Trung tâm khách hàng IBK (☎1566-2566) để biết thêm thông tin về các sản phẩm riêng lẻ.
 • Nếu có bất kỳ sự phản đối nào đối với giao dịch ngân hàng, bạn có thể yêu cầu Cơ quan giải quyết tranh chấp của Ngân hàng IBK giải quyết hoặc nộp đơn xin giải quyết tranh chấp thông qua Ủy ban giải quyết tranh chấp tài chính.
  (Dịch vụ giám sát tài chính: ☎ 1332, Ngân hàng IBK: 080-800-0119)
 • Ngân hàng IBK không chấp nhận tiền và các vật có giá trị hoặc giải trí khác cho khách sạn. Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm quản lý đạo đức hoặc cải thiện cần thiết.

  Điện thoại: 02-729-7490
  Thư điện tử: ibkethics@ibk.co.kr
   
Đánh giá giám sát tuân thủ pháp luật được thông qua:
2020/0270 (2020.01.15)
Ngày hết hạn:
2020.01.15 - 2021.01.15
2020.01.15 Tiêu chuẩn hiện tại