Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

IBK W ACCOUNT (Lump Sum)

 
   
Impormasyon ng Produkto.
Lump sum produkto para sa mga suwelduhang empleyado
Pangunahin interes sa talaan ng suweldo
Mga indibidwal na may mga tunay na pangalan (maliban sa mga indibidwal na negosyo, 1 account bawat tao)
Maliit na bono sa pananalapi sa negosyo
1 taon
Minimum na 1 milyon won, maximum na mas mababa sa 30 milyong won bawat tao
Pagbabayad sa oras ng pag-expire
Prime rate na 0.2%p kada taon na may higit sa 2 paglilipat ng payroll sa panahon ng pagpapatala.
Hindi karapat-dapat.
Pansinin
 • Kung ang mga nilalaman ng mga produkto ay binago o nasuspinde dahil sa mga kalagayan ng bangko, ang mga kaugnay na usapin tulad ng mga dahilan at nilalaman na binago o nasuspinde ay ipaskil isang buwan bago ang petsa ng pagpapatupad (o ang petsa ng suspensyon) sa ang sangay ng bangko at ang website ng bangko para sa isang buwan. Para sa mga kapansin-pansin na mga pagbabago sa benepisyo, ang nabagong nilalaman ay magiging epektibo para sa mga customer na nagpatala pagkatapos ng petsa ng pagbabago.
 • Ang deposito na ito ay hindi protektado ng Korea Deposit Insurance Corporation sa ilalim ng Batas sa Proteksyon ng Depositor.
 • Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga indibidwal na produkto, mangyaring makipag-ugnay sa sangay ng bangko o sa IBK Customer Center (1588-2588).
 • Sa kaganapan ng anumang mga hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa mga transaksyon sa pagbabangko, maaari kang humiling ng resolusyon sa dispute settlement organization ng IBK o mag-aplay para sa hindi pagkakaunawaan mediation sa pamamagitan ng Financial Disputes Mediation Committee, atbp.
  (Financial Supervisory Service: 1332 na walang area code, IBK: 080-800-0119)
 • Ang IBK ay hindi tumatanggap ng pera, mga mahahalagang bagay o aliwan. Mangyaring iulat ang anumang paglabag sa pamamahala ng etika o pagpapabuti na kinakailangan.

  Telepono: 02-729-7490
  e-Mail: ibkethics@ibk.co.kr
   
Ang masusubaybay na pagsusuri ng masunurin sa batas ay dumaan:
2022-5621(2022.10.17.)
Petsa ng pagkawalang bisa:
2022.10.17.〜2023.10.17
2022.10.17 Kasalukuyang Pamantayan