Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Mga Simulain sa Pinansiyal na Proteksiyon ng Mamimili

IBK Global Mga Simulain sa Pinansiyal na Proteksiyon ng Mamimili

Mga Simulain sa Pinansiyal na Proteksiyon ng Mamimili

Isasaalang-alang namin ang pananaw ng mamimili sa lahat ng aming transaksyon sa negosyo.

Isa. Magpupursigi kaming maunawaan ang katayuan ng aming mamimili at magrekomenda ng mga produkto at serbisyong angkop para sa kanila.

 

Isa. Magkakaloob kami ng mga produkto at serbisyong pinansiyal sa pamamaraang malinaw at madaling maunawaan.

 

Isa. Kokolektahin at gagamitin namin ang impormasyon ng mamimili nang ligtas at ayon sa batas.

 

Isa. Reresolbahin namin nang patas ang mga hinaing ng mamimili at gagamitin ang mga ito upang mapabuti ang aming negosyo.

 

Isa. Pakikitunguhan namin ang aming mga mamimili nang may paggalang at kumilos nang may integridad sa bawat transaksyon, malaki man o maliit.

 

Isa. Patuloy kaming magsisikap na mabigyan ng walang pagtangging serbisyong pinansiyal ang mga grupong madaling maapektuhan ng mga biglaang pagbabago sa ekonomiya.