Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Organisasyong Sumusuporta sa mga Dayuhan

☎1577-1366 Suporta sa emerhensiya at impormasyon sa buhay para sa mga pamilyang multicultural at mga babaeng imigrante. Available ang mga serbisyo sa 13 na wika.

Danuri Helpline Info.
 • Nagbibigay ang Danuri Helpline ng impormasyon tungkol sa buhay ng Korea, pagpapayo sa krisis, emergency aid, interpretasyon, at serbisyo ng telekomunikasyon ng 3-partido para sa mga pamilyang multikultural at mga babaeng imigrante na naninirahan sa Korea.
 • Ang mga nangangailangan ng mga serbisyo sa pagpapayo ay maaaring maginhawang makipag-usap sa kanilang sariling wika sa mga propesyonal na tagapayo sa mga imigranteng kababaihan na nagsasalita ng 13 mga wika *.
 • Nagbibigay ng pagpapayo sa Korean, Ingles, Tsino, Vietnamese, Tagalog, Khmer (Cambodian), Mongolian, Russian, Japanese, Thai, Lao, Uzbek, at Nepali.
 • Korean, Ingles, Tsino, Vietnamese, Tagalog, Khmer (Cambodian), Mongolian, Russian, Japanese, Thai, Lao, Uzbek at Nepali.
 • Sa pamamagitan ng call center, ang mga pamilya ng may ibang kultura ay may iba't ibang porma ng tulong gaya ng interpretasyon at pagsasalin. Ang pagpapayo ay tumutukoy sa mga problema na may kaugnayan sa nasyonalidad at pananatili sa Korea, impormasyon sa korte at pangangasiwa ng krisis. Sa partikular, ang mga babaeng imigrante na nangangailangan ng proteksyon o emerhensiyang pagpapayo dahil sa karahasan sa tahanan, karahasan sa sekswalidad, o prostitusyon ay maaaring ma-access ang mga serbisyong ito 24 oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon.
 • Ang counseling ay ginagawa sa pakikipagtulungan sa mga kaugnay na ahensya tulad ng mga pambansang Multicultural Family Support Centers, mga sentro sa pagpapayo sa karamdaman sa tahanan, ang Center for Sexual Counseling Centre, ang Domestic Violence Facility Facility, mga ahensya ng pulisya, mga abugado, mga grupong Welfare Group ng Women, at isang one stop center. sa loob ng mga ospital na matatagpuan sa buong bansa.
 • Ang lahat ng mga sesyon ng pagpapayo ay kumpidensyal; ang pagkakakilanlan ng tumatawag ay hindi isiwalat (maliban sa kaso ng mga komunikasyon ng third party).
Mga Tulong sa Danuri Helpline
 • Ang pagpapayo sa telepono na ipinagkakaloob sa mga katutubong wika 24 oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon para sa mga babaeng imigrante na nakakaranas ng karahasan sa tahanan
 • Ang operasyon ng mga pasilidad ng pang-emerhensiyang kublihan (kabilang ang mga bata)
 • Koneksyon sa mga pasilidad ng proteksyon para sa mga kababaihan na nagdurusa sa karahasan sa tahanan, karahasan sa sekswal, at / o prostitusyon
 • Magtrabaho na may kaugnayan sa mga serbisyong medikal, legal, tagausig, at pulisya
 • Mga serbisyong pagpapayo sa lugar sa Seoul at iba pang mga lungsod
 • Nagbibigay ng pinagsama-samang impormasyon tungkol sa buhay sa Korea para sa mga pamilya ng may ibang kultura · mga imigrante
 • Impormasyon tungkol sa mga yugto ng buhay
 • Ang mga serbisyong interpretasyon ng third-party para sa mga imigrante at mga pamilyang may ibang kultura na may kahirapan sa pakikipag-usap sa wikang Korean (mga istasyon ng pulis, emergency, ospital, sentro ng residente, mga ahensya ng edukasyon, mga bangko)
 • Tulong sa komunikasyon sa loob ng mga pamilya
Anim na pampook na sentro ng pagpapayo at mga shelter

Available din ang impormasyong ito sa www.liveinkorea.kr , ang website ng portal ng suporta sa multicultural na Danuri. Pakitandaan na ang impormasyon ay kasalukuyang nasa Abril 2018; mababago ang impormasyon nang walang abiso.

Ang pagkopya ng impormasyong ito, sa bahagi o sa buong, ay ipinagbabawal.