Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

ESG Bond

Social Bond
Social Bond_20211005


IBK 2019 Social Bond Annual Reporting