Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

การทำธุรกรรมธนาคารทางโทรศัพท์

ธนาคารทางไกลคืออะไร?
บริการนี้ให้บริการธนาคารทั่วไปเพื่อรวมการตรวจสอบข้อมูลบัญชีต่าง ๆ การโอนเงินการรายงานการสูญเสียและการสอบถามทั่วไปที่สะดวกสบายสำหรับการโทรโดยไม่ต้องไปที่สาขาท้องถิ่น
 • หมายเลขโทรศัพท์ทั่วประเทศคือ 1566-2566, 1588-2588 และ 82-31-888-8000 สำหรับการโทรจากต่างประเทศ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการโทร ARS ทั่วประเทศนอกเหนือจาก KRW39 ต่อนาทีซึ่งเป็นอัตราการโทรในท้องถิ่น
ขั้นตอนในการสมัคร
 • 1566-2566 และ 1588-2588 สำหรับการโทรทั่วประเทศ
 • 82-31-888-8000 สำหรับการโทรจากต่างประเทศ
 • ลูกค้ารายบุคคล (รวมถึงเจ้าของธุรกิจส่วนตัว)
  • สมัครใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่สาขา IBK ในพื้นที่
  • ขอออกบัตรลับ
 • ลูกค้าองค์กร (รวมถึงกลุ่มและหน่วยงาน)
  • ลงทะเบียนที่สาขา IBK ในพื้นที่พร้อมใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจหนังสือรับรองชื่อจริงตราประทับขององค์กรหรือตราธนาคาร
  • ผู้รับมอบอำนาจต้องนำหนังสือมอบอำนาจและใบรับรองตราประทับของ บริษัท
ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงิน
 1. 1 ขั้น ตอนที่ 01. 1566-2566, 1588-2588
 2. 2 ขั้น ตอนที่ 02. ใส่รหัสบริการ (211)
 3. 3 ขั้น ตอนที่ 03 หมายเลขทะเบียนส่วนบุคคล (หมายเลขทะเบียนธุรกิจ) ลงท้ายด้วยปุ่ม #
 4. 4 ขั้น ตอนที่ 04. รหัสผ่าน 6 หลักของ Tele-Banking
 1. 5 ขั้น ตอนที่ 05 ป้อนหมายเลขบัญชีสำหรับบัญชีที่ถอน
  (หากไม่ทราบหมายเลขบัญชีให้กดปุ่ม # เพื่อฟังหมายเลขบัญชีและกดรหัสสั้นตามคำแนะนำ)
 2. 6 ขั้น ตอนที่ 06. รหัสผ่านสำหรับบัญชีถอน
 3. 7 ขั้น ตอนที่ 07. หมายเลขบัตรลับหรือหมายเลข OTP ลงท้ายด้วยปุ่ม #
 4. 8 ขั้น ตอนที่ 08. ใส่รหัสธนาคารของธนาคารที่รับฝาก (# สำหรับ IBK)
 1. 9 ขั้น ตอนที่ 09. ฝากบัญชีธนาคารที่ลงท้ายด้วยปุ่ม #
 2. 10 ขั้น ตอนขั้นตอนที่ 10 กดจำนวนเงินโอนลงท้ายด้วยปุ่ม # -> สำหรับ 10,000 วอน KRW * (เช่นสำหรับการโอน KRW 5 ล้าน -> กด 500 สิ้นสุดด้วย *)
 3. 11 ขั้น ตอนที่ 11 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือลงท้ายด้วยปุ่ม # -> เพื่อแจ้งลูกค้าในกรณีที่การโอนล้มเหลว
ขั้นตอนในการลงทะเบียนรหัสผ่านธนาคารทางไกล
 1. 1 ขั้น ตอนที่ 01. 1566-2566, 1588-2588
 2. 2 ขั้น ตอนที่ 02. ใส่รหัสบริการ (911)
 3. 3 ขั้น ตอนที่ 03 ลงทะเบียนรหัสผ่าน tele-banking
 4. 4 ขั้น ตอนที่ 04 หมายเลขทะเบียนส่วนบุคคล (หมายเลขทะเบียนธุรกิจ) ลงท้ายด้วยปุ่ม #
 1. 5 ขั้น ตอนที่ 05 ป้อนหมายเลขอ้างอิงการธนาคารทางไกล (10 หลัก) ลงท้ายด้วยปุ่ม #
 2. 6 ขั้น ตอนที่ 06. กดรหัสผ่าน 6 หลักของธนาคารทางไกลซึ่งลงท้ายด้วยปุ่ม #
 3. 7 ขั้น ตอนที่ 07 ยกเลิกการทำธุรกรรม
 4. 8 ขั้น ตอนที่ 08. หากถูกต้องให้กดปุ่ม #
เวลาทำการ
 • สำหรับการตรวจสอบยอดคงเหลือโอนเงินและรายงานการสูญเสีย: 24/7 ตลอดทั้งปี
 • สำหรับบริการอื่น ๆ : 07:00 น. - 23:00 น
 • ในช่วงเวลาการชำระเงินของสถาบันการเงินและโทรคมนาคมของเกาหลี (23: 00 ~ 24: 00) การโอนเงินไปยังธนาคารอื่นจะถูก จำกัด สำหรับการโอนเงินไปยังธนาคารที่ไม่ใช้งาน 24 ชั่วโมงการยืนยันเอกสารต้นฉบับสามารถดำเนินการได้โดยการใส่บาร์โค้ด 2 มิติและหมายเลขยืนยันการปฏิเสธการโอนเงินโดยเวลาทำการของธนาคาร
 • ในช่วงเวลาการบำรุงรักษาระบบ (00: 00 ~ 00: 30) บริการทั้งหมดจะหยุดและบางชั่วโมงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเงื่อนไขการให้บริการ
เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงานที่ผ่านการพิจารณา

2020-4669 (2020/11/13)

วันหมดอายุ: 2020.11.13 - 2021.11.13


ข้อควรระวัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดกรุณาเยี่ยมชมสาขาการค้าหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า IBK (1566-2566)

 • หากมีการคัดค้านการทำธุรกรรมของธนาคารคุณอาจขอมติให้องค์กรจัดการข้อพิพาทของ IBK Industrial Bank หรือสมัครอนุญาโตตุลาการความขัดแย้งผ่านทางคณะกรรมการระงับข้อพิพาททางการเงิน
  (บริการกำกับดูแลทางการเงิน: 1332 หมายเลขรหัสประเทศ, IBK Industrial Bank of Korea: 080-800-0119)
 • IBK Industrial Bank of Korea ไม่ยอมรับการให้สินบนหรือการปฏิบัติใด ๆ และในกรณีที่มีการละเมิดการจัดการด้านจริยธรรมหรือการปรับปรุงใด ๆ ที่จำเป็นโปรดรายงาน ( 82-02-729-7490, อีเมล: ibkethics@ibk.co.kr )