Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท

คณะกรรมการของ IBK (BoD) ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดห้าคน ซึ่งรวมถึงประธานและซีอีโอรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการภายนอกสามคน
ประธานและซีอีโอดูแลการดำเนินธุรกิจของ IBK และได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีตามคำแนะนำของประธานคณะกรรมาธิการบริการด้านการเงิน (FSC) รองซีอีโอได้รับการแต่งตั้งจาก FSC ตามคำแนะนำของซีอีโอและดำรงตำแหน่งสามปี กรรมการภายนอกซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งจาก FSC ในการเสนอแนะของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการจัดการเศรษฐศาสตร์และ SMEs

กิจกรรมหลักของคณะกรรมการ

BoD มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจที่ IBK มีการประชุมสิบสี่ครั้งในปี 2560 และผ่านมติ 53 ครั้งและทบทวนรายงาน 22 เรื่อง ได้มีมติเกี่ยวกับ“ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่อาจเกิดขึ้น (ข้อเสนอ)” ในการประชุมครั้งที่สองเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์และ“ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความเสี่ยง (ข้อเสนอ)” ในการประชุมครั้งที่เจ็ดวันที่ 10 กรกฎาคมและบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนธุรกิจ 2018 )” ในการประชุมที่สิบสองวันที่ 30 พฤศจิกายน
ในปีพ. ศ. 2561 IBK จะพยายามปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแลของตนผ่านกิจกรรม BoD BoD จะสนับสนุนความพยายามในการจัดการเพื่อเป็นหัวหอกในการดำเนินธุรกิจที่เปิดกว้างและโปร่งใสส่งเสริมความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลขั้นสูง

คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการ

มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยกรรมการภายนอกทั้งหมดในขณะที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานโดยกรรมการภายนอกเพื่อให้มั่นใจในความเป็นอิสระ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานและซีอีโอซึ่งประกอบด้วยกรรมการภายในและภายนอกไม่เกินห้าคน มีหน้าที่ทบทวนการปรับปรุงประสิทธิภาพและการทำงานของ BoD และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สื่อสารและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย มันแนะนำผู้สมัครกรรมการภายนอกให้ประธานและซีอีโอซึ่งภายหลังแนะนำให้ผู้สมัครรับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริการทางการเงิน คณะกรรมการยังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงตามคำแนะนำของประธานและซีอีโอและพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่ BoD เห็นว่าจำเป็น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยกรรมการภายนอก 3 คนทำหน้าที่ดูแลค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรด้านการลงทุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผลประโยชน์อื่น ๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการภายในและภายนอก 3 คนโดยมีกรรมการภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจาก BoD เป็นประธาน บทบาทคือดูแลความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานของธนาคาร
รับผิดชอบในการจัดตั้งและการอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาความมั่นคงของเงินทุนที่ IBK

IBK ไฟแนนซ์ทาวเวอร์

โครงสร้างความเป็นเจ้าของ (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)

(จำนวนหุ้น %)
โครงสร้างความเป็นเจ้าของ
ผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ทั้งหมด ความเป็นเจ้าของ
รัฐบาลของ ROK - หุ้นสามัญ: 305,074,798 - หุ้นที่ต้องการ: 44,847,038 - ทั้งหมด: 349,921,836 - กรรมสิทธิ์: 52.0%
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเกาหลี
(KDB)
- หุ้นสามัญ: 10,490,000 - หุ้นที่ต้องการ: 46,915,282 - ทั้งหมด: 57,405,282 - กรรมสิทธิ์: 8.5%
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งเกาหลี
(Korea Eximbank)
- หุ้นสามัญ: 8,501,153 - หุ้นที่ต้องการ: 6,210,000 - ทั้งหมด: 14,711,153 - กรรมสิทธิ์: 2.2%
คนอื่น ๆ - หุ้นสามัญ: 116,769,147 - - ทั้งหมด: 116,769,147 - กรรมสิทธิ์: 17.4%
(นักลงทุนต่างประเทศ) - หุ้นสามัญ: (134,109,296) - - ทั้งหมด: (134,109,296) - ความเป็นเจ้าของ: (19.9) %
ทั้งหมด - หุ้นสามัญ: 574,944,394 - หุ้นที่ต้องการ: 97,972,320 - ทั้งหมด: 672,916,714 - กรรมสิทธิ์: 100.00%
* หุ้นบุริมสิทธิ์ที่ถือครองโดย KDB และ Korea Eximbank เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ
กรรมสิทธิ์ (%)
  • การปกครองของ ROK: 52.0%
  • ธนาคารเพื่อการพัฒนาเกาหลี: 8.5%
  • Korea Eximbank: 2.2%
  • อื่น ๆ : 37.3%