Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

การประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น

26 มีนาคม 2024 (ปกติ)
 • ร่างที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินฉบับที่ 63 (อนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • ร่างที่ 2: การ แก้ไขส่วนหนึ่งของข้อบังคับ (ได้รับการอนุมัติให้เป็นแบบต้นฉบับ)
 • ร่างที่ 3: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ (อนุมัติเป็นค่าตัวเดิม)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
23 มีนาคม 2023 (ปกติ)
 • การเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินฉบับที่ 62 (อนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 2: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
 • บิลฉบับที่ 3: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
24 มีนาคม 2022 (ปกติ)
 • การเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินฉบับที่ 61 (อนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 2: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
 • บิลฉบับที่ 3: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
25 มีนาคม 2021 (ปกติ)
 • การเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินฉบับที่ 60 (อนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 2: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
 • บิลฉบับที่ 3: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
25 มีนาคม 2020 (ปกติ)
 • การเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินฉบับที่ 59 (อนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 2: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
 • บิลฉบับที่ 3: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
27 มีนาคม 2019 (ปกติ)
 • การเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินฉบับที่ 58 (อนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 2: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
 • บิลฉบับที่ 3: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
26 มีนาคม 2018 (ปกติ)
 • การเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินฉบับที่ 57 (อนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 2: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
 • บิลฉบับที่ 3: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
31 มีนาคม 2560 (ปกติ)
 • การเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินฉบับที่ 56 (อนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 2: การ แก้ไขส่วนหนึ่งของข้อบังคับ (ได้รับอนุมัติให้เป็นบิลต้นฉบับ)
 • ใบเสร็จฉบับที่ 3: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ (อนุมัติตามใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 4: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
26 มีนาคม 2559 (ปกติ)
 • บิลฉบับที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินฉบับที่ 55 (อนุมัติเป็นใบเสร็จฉบับจริง)
 • บิลฉบับที่ 2: การ แก้ไขส่วนหนึ่งของข้อบังคับ (ได้รับอนุมัติให้เป็นบิลต้นฉบับ)
 • ใบเสร็จฉบับที่ 3: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ (อนุมัติตามใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 4: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
27 มีนาคม 2558 (ปกติ)
 • การเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินที่ 54 (ได้รับการอนุมัติให้เป็นใบเสร็จต้นฉบับ)
 • บิลฉบับที่ 2: การ แก้ไขส่วนหนึ่งของระเบียบว่าด้วยการอนุญาตเกษียณอายุของเจ้าหน้าที่ (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
 • ใบเสร็จฉบับที่ 3: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ (อนุมัติตามใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 4: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
7 ตุลาคม 2557 (พิเศษ)
 • บิลฉบับที่ 1: การ แก้ไขส่วนหนึ่งของข้อบังคับ (ได้รับอนุมัติให้เป็นบิลต้นฉบับ) (การเตรียมพื้นฐานสำหรับการออกหลักทรัพย์ประเภททุนตัดจำหน่ายที่อาจเกิดขึ้น)
21 มีนาคม 2014 (ปกติ)
 • บิลฉบับที่ 1: การ อนุมัติงบการเงิน 53 (ได้รับอนุมัติเป็นใบเสร็จฉบับจริง)
 • บิลฉบับที่ 2: การ แก้ไขส่วนหนึ่งของข้อบังคับ (ได้รับการอนุมัติให้เป็นบิลต้นฉบับ)
 • ใบเสร็จฉบับที่ 3: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ (อนุมัติตามใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 4: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
22 มีนาคม 2013 (ปกติ)
 • การเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: การ อนุมัติงบการเงิน 52 (ได้รับการอนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 2: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
 • บิลฉบับที่ 3: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
23 มีนาคม 2555 (ปกติ)
 • การเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินที่ 51 (ได้รับการอนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 2: การแก้ไขส่วนหนึ่งของข้อบังคับ (ได้รับการอนุมัติให้เป็นบิลต้นฉบับ)
 • ใบเสร็จฉบับที่ 3: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ (อนุมัติตามใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 4: การอนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
25 มีนาคม 2011 (ปกติ)
 • บิลฉบับที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินฉบับที่ 50 (ได้รับการอนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 2: การแก้ไขส่วนหนึ่งของข้อบังคับ (ได้รับการอนุมัติให้เป็นบิลต้นฉบับ)
  * การปรับปรุงหลัก: การเพิ่มวิธีการแจ้งเตือนการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 'กฎหมายที่เข้าใจง่าย
 • บิลฉบับที่ 3:: การ แก้ไขส่วนหนึ่งของกฎระเบียบเบี้ยยังชีพเกษียณอายุของเจ้าหน้าที่ (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
 • ใบเสร็จฉบับที่ 4: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ (อนุมัติตามใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 5: การอนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
26 มีนาคม 2010 (ปกติ)
 • การเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินฉบับที่ 49 (อนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 2: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
 • บิลฉบับที่ 3: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
27 มีนาคม 2552 (ปกติ)
 • การเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินฉบับที่ 48 (อนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 2: การ แก้ไขส่วนหนึ่งของข้อบังคับ (ได้รับการอนุมัติให้เป็นบิลต้นฉบับ)
  * การแก้ไขหลัก: การปรับโควต้าของกรรมการ (เต็มเวลา) ที่ลงทะเบียน, การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จะออก, การกระจายระยะเวลาการเรียกร้องการแปลงหุ้นบุริมสิทธิและการจัดตั้งพื้นฐานใหม่สำหรับการออกหุ้นบุริมสิทธิ์ไถ่ถอน การแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารองค์กร ฯลฯ ...
 • ใบเสร็จฉบับที่ 3: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ (อนุมัติตามใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 4: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
28 มีนาคม 2551 (ปกติ)
 • การเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: การ อนุมัติงบการเงินฉบับที่ 47 (อนุมัติเป็นใบเรียกเก็บเงินเดิม)
 • บิลฉบับที่ 2: อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ (อนุมัติเป็นบิลเดิม)
 • บิลฉบับที่ 3: การ อนุมัติวงเงินของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี