Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ข้อมูลการบริการ
บุคคลบริสุทธิ์ (รวมถึงชาวต่างชาติ)
Smart Banking
จำเป็น
USD, EUR, JPY
USD, EUR, JPY 90%
  • (เพียงครั้งเดียว) มากกว่า USD 100
  • (หนึ่งวัน) ไม่เกินหนึ่งล้านวอน
ถอนอัตโนมัติจากบัญชีถอนเงินของ IBK หลังจากสมัครเพื่อแลกเปลี่ยน
(ยกเลิกอัตโนมัติเวลา 11:00 น. หลังจาก 7 วันทำการนับจากวันที่สมัครเพื่อรับใบเสร็จ)
หมายเลขแลกเปลี่ยนที่ไม่ซ้ำกัน (ส่ง SMS)
นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยังสาขาธนาคารอุตสาหกรรม IBK ที่ใกล้ที่สุด
นับจากวันที่ 7Business
ผู้รับจะต้องได้รับโดยตรงโดยไปที่สาขา IBK ด้วยบัตรประจำตัวและหมายเลขยืนยันการแลกเปลี่ยน
  • การยกเลิกไม่สามารถทำได้หลังจากการฝากเงินในบัญชีเสมือน
  • สำหรับการยกเลิกการแลกเปลี่ยน (ซื้อคืน) ลูกค้าต้องไปที่สาขา IBK พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขการอนุญาตแลกเปลี่ยน
  • สกุลเงินที่ชนะด้วยอัตรามาตรฐานการทำธุรกรรม ณ เวลาที่ทำการยกเลิกจะถูกส่งคืน
  • กำไร / ขาดทุนอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อทำการแลกเปลี่ยนอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงานที่ผ่านการพิจารณา

2019-0695 (2019/02/20)ข้อควรระวัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดกรุณาเยี่ยมชมสาขาการค้าหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า IBK (1566-2566)

  • หากมีการคัดค้านการทำธุรกรรมของธนาคารคุณอาจขอมติให้องค์กรจัดการข้อพิพาทของ IBK Industrial Bank หรือสมัครอนุญาโตตุลาการความขัดแย้งผ่านทางคณะกรรมการระงับข้อพิพาททางการเงิน
    (บริการกำกับดูแลทางการเงิน: 1332 หมายเลขรหัสประเทศ, IBK Industrial Bank of Korea: 080-800-0119)
  • IBK Industrial Bank of Korea ไม่ยอมรับการให้สินบนหรือการปฏิบัติใด ๆ และในกรณีที่มีการละเมิดการจัดการด้านจริยธรรมหรือการปรับปรุงใด ๆ ที่จำเป็นโปรดรายงาน ( 82-02-729-7490, อีเมล: ibkethics@ibk.co.kr )