Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

IBK สินเชื่อโดยมีอสังหาริมทรัพย์มาจำนอง

 
   
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์
 • เป็นผลิตภัณฑ์ "สินเชื่อตัวแทนสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ IBK" ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้, ระยะเวลาการกู้ยืม, วิธีการชำระหนี้และรอบการชำระคืนตามแผนทางการเงินหรือวงจรชีวิตของลูกค้าได้อย่างอิสระ
 • การลดค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนดเป็นไปได้สำหรับการชำระคืนก่อนกำหนดภายใน 10% ของจำนวนเงินที่เหลือ ณ สิ้นปีก่อน (จำนวนเงินกู้เริ่มต้นสำหรับปีที่ได้รับเงินกู้) ในแต่ละปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)
 • กระสุนชำระหนี้เงินกู้: ภายใน 5 ปี
 • เงินต้น (และดอกเบี้ย) ผ่อนชำระเท่ากัน: ภายในระยะเวลาสูงสุด 40 ปี
ทางเลือกของอัตราคงที่อัตราผันแปร (KORIBOR, COFIX) หรืออัตราผสม
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พค 2022 คำนวณจากหน่วยต่อปีระยะเวลากู้ 40 ปีวงเงินกู้ 200 ล้านวอนค่าตัดจำหน่ายจำนวนเงินซื้อที่อยู่อาศัย 0
อัตราดอกเบี้ยแบบผสม (อัตราคงที่ 5 ปี / อัตราผันแปรภายหลัง)
ขั้นต่ำต่อปี 5.37% ~ สูงสุดต่อปี 5.79%
[อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน (4.60% อิงจากอัตราผลตอบแทนมาตรฐานการประเมินมูลค่าตลาด AAA 5 ปี) + อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ( 1.17%〜1.19%) - อัตราลด (0% ~ 0.4%)]
อัตราตัวแปร
ขั้นต่ำต่อปี 4.35% ~ สูงสุดต่อปี 4.57%
[อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน (2.36% อิงจากยอดดุลใหม่ของ COFIX มิถุนายน) + อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม (1.99%〜2.21%) ]
หนึ่งปีถือว่า 365 วัน (ปีอธิกสุรทินคือ 366 วัน) และคำนวณเพิ่มขึ้นทุกวัน
 • คะแนนเครดิตและเกณฑ์การคัดกรอง IBK ของคุณจะพิจารณาความเป็นไปได้และวงเงินสินเชื่อ
 • หากการชำระเงินต้นมีความล่าช้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือวันที่หมดอายุได้ผ่านไปคุณสามารถแสดงรายการตามเรื่องการจัดการเครดิตพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการชำระคืนต้นจะลดลงสำหรับการชำระคืนต้นภายใน 10% ของจำนวนเงินกู้เริ่มต้นในแต่ละปี
ข้อมูลสินเชื่อ
สูงถึง 40% ถึง 70% ของมูลค่าการจำนอง (ความแตกต่างในระดับภูมิภาค)
ผู้ที่ต้องการจำนองบ้านเต็มรูปแบบ (รวมถึงบ้านใกล้เคียง) หรือซื้อ (รวมถึงกองทุนประมูล)

วิธีการเสนอสินเชื่อ: การสร้างสิทธิในการจำนอง

วิธีการชำระเงินแบบ Bullet / เงินต้น (และดอกเบี้ย) การผ่อนชำระเท่ากัน / การชำระเงินงวดเท่า ๆ กันบางส่วน
 • เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่: จำนวนที่ชำระคืน x 1.2% x [(3 ปี - จำนวนวันที่ระยะเวลากู้) / 3 ปี] ได้รับการยกเว้นเต็มจำนวนหลังจาก 3 ปีของการเริ่มต้นเงินกู้
 • ตัวแปรอัตราดอกเบี้ยเงินกู้: จำนวนที่ชำระคืน x 0.9% x [(3 ปี - จำนวนระยะเวลากู้วัน / 3 ปี], ได้รับการยกเว้นเต็มจำนวนหลังจาก 3 ปีของการเริ่มต้นเงินกู้
 • ต่อไปนี้คือค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการสินเชื่อใหม่
  • ①อากรแสตมป์: ตาม "พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ" ตามภาษีที่จ่ายตามสัญญาเงินกู้ภาษีจะถูกนำไปใช้แตกต่างกันตามจำนวนเงินกู้และธนาคารและลูกค้าจะจ่าย 50%
  • ②เมื่อกำหนดสิทธิ์ในการจำนอง: ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในราคาลดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อพันธบัตรที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่แน่นอนจะได้รับการยืนยันในวันที่เริ่มต้นเงินกู้)
  • premium ธนาคารจะชำระเบี้ยประกันภัยให้ (เมื่อใช้ประกันการรับประกันโซล (MCI))
 • ต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกค้ารับผิดชอบขณะใช้เงินกู้
  • ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการลดต้นทุนของจำนวนพันธบัตรสูงสุดของหลักประกันการจำนอง
 • ต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกค้ารับผิดชอบเมื่อชำระคืนเงินกู้
  • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการยกเลิกหลักประกันการจำนอง
 • ข้อเสนอการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ได้รับการรับรองสำเนาของรีจิสทรี
 • สัญญาการขายหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 • ประทับตราใบรับรองและตราประทับประทับตรา
 • เอกสารการจ้างงานและรายได้
 • บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ
 • เอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ : ลงทะเบียนการจัดการอาคารยืนยันแผนการใช้ที่ดินลงทะเบียนที่ดิน ฯลฯ
การชำระคืนเงินกู้เป็นไปได้ในวันหยุด (เริ่ม 1 มกราคม 2019)
* อย่างไรก็ตามหนังสือค้ำประกัน (MCI, MCG, ฯลฯ ) ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ในวันหยุดได้
ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ 3% ต่อปีจะถูกเพิ่มและนำไปใช้กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แต่อัตราการชดเชยล่าช้าสูงสุดคือ 11%
แจ้งให้ทราบ
 • คะแนนเครดิตและเกณฑ์การคัดกรอง IBK ของคุณจะพิจารณาความเป็นไปได้และวงเงินสินเชื่อ
 • เงินให้สินเชื่ออาจถูก จำกัด สำหรับลูกค้าที่อยู่ภายใต้การจัดการข้อมูลเครดิตโดยสถาบันการเงินและผู้ที่ไม่ได้รับสินเชื่อจาก IBK
 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า IBK ที่ 1588-2588 หรือสาขา IBK ที่ใกล้ที่สุด
 • อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับจำนวนและชนิดของผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเป็นไปตามข้อบังคับเครดิต IBK และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจปฏิเสธการให้สินเชื่อแก่ผู้ที่มีการระบุว่ามีการจัดการเครดิตของสถาบันการเงินหรือผู้กระทำผิด ดอกเบี้ยค้างชำระจะถูกเพิ่มหากการชำระคืนเงินกู้ล่าช้าหรือไม่ชำระคืนเงินต้นภายในวันที่กำหนด
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดโปรดติดต่อสาขาธนาคารหรือศูนย์ลูกค้า IBK (1588-2566)
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำธุรกรรมธนาคารคุณสามารถขอการแก้ไขได้ที่องค์กรระงับข้อพิพาทของ IBK หรือสมัครการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านทางคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการเงิน ฯลฯ
  (บริการกำกับดูแลทางการเงิน: 1332 ไม่มีรหัสพื้นที่ IBK: 080-800-0119)
 • IBK ไม่รับเงินสิ่งของมีค่าหรือความบันเทิง โปรดรายงานการละเมิดการจัดการด้านจริยธรรมหรือการปรับปรุงที่จำเป็น

  โทรศัพท์: 02-729-7490
  อีเมล: ibkethics@ibk.co.kr
   
ผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายผ่าน:
2022-6855(2022.12.15)
วันหมดอายุ:
2022.12.15-2023.12.14
2022.12.13 มาตรฐานปัจจุบัน