Industrial Bank of Korea

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।

शेयरधारक स्थिति

रणनीति र वित्त मन्त्रालय: .5 63.9 86464 7878454555१ विदेशीहरू: ११.99 8 9647878784555१ अन्य: २२.० 86464 7878454555१ कोरिया विकास बैंक: १.49 88649 7878454555१ कोरियाको निर्यात-आयात बैंक: १.२ 8 646497878454555१
(जुलाई ,०, २०२० सम्म) साझा स्टक
 • रणनीति र वित्त मन्त्रालय: .5 63.9 8 6464945784555१
 • कोरिया विकास बैंक: १.49 8 646497878454555
 • कोरियाको निर्यात आयात बैंक: १.२ 8 64649978454555
 • विदेशीहरू: ११.99 864649978454555
 • अन्य: २२.० 8 64649787845455१
शेयरधारकहरूको स्थिति
सेयर होल्डर साझा स्टक मनपर्दो स्टक कुल
स्टकको संख्या शेयर अनुपात स्टकको संख्या शेयर अनुपात स्टकको संख्या शेयर अनुपात
रणनीति र वित्त मन्त्रालय 468,794,764 .5 63..5 8 6464978454555 , 44,8477,०38। 45.8% 3१3,641१, 2०२ .4१.64 8 51 .78454555१
कोरिया विकास बैंक १०,4 90 ०,००० १.49 886464978454555१ , 46, 15 १,,२2२ 47.9% 57,405,282 99.99998649787845455१
कोरियाको निर्यात आयात बैंक ,,50०१,१33 १.२ 8 64649787845455१ ,,२०,००० .3..3 8 6464978784555१ १,,7११,१3। १.89 8 64649787845455१
विदेशीहरू , 88,१1१, 8658 ११.99 886464978454555 - - , 88,१1१, 8658 १०..5 8 6464978784555१
अन्य १ 150०,369,, 33।। २२.० 8 64649787845455१ - - १2२,69 6 ,,785। 19.4%
कुल 8 738,664,,360० १००.० 8 64649787845455१ ,,, 72 .२,3२० १००.० 8 64649787845455१ 6 836,6366,680० १००.० 8 64649787845455१
शेयरधारकहरूको स्थिति - रणनीति र वित्त मन्त्रालय
रणनीति र वित्त मन्त्रालय
साझा स्टक
 • स्टकहरूको संख्या: 8 468,। 44, 6464।
 • सेयर अनुपात: .5 63.9 8 64647845454555१
मनपर्दो स्टक
 • स्टकहरूको संख्या:, 44,8477,०38।
 • सेयर अनुपात: .8 45.9 8 64647878454555१
कुल
 • स्टकहरूको संख्या: 3१3,641१, 2०२
 • सेयर अनुपात: .4१.9 8 6464978454555१
शेयरधारकहरूको स्थिति - कोरिया विकास बैंक
कोरिया विकास बैंक
साझा स्टक
 • स्टकहरूको संख्या: १०,4 90 ०,०००
 • सेयर अनुपात: 1.4%
मनपर्दो स्टक
 • स्टकहरूको संख्या:, 46, 15 १,,२2२
 • शेयर अनुपात:। 47.9988649978454555
कुल
 • स्टकहरूको संख्या:, 57,40०5,२2२
 • सेयर अनुपात: 99.9988649978454555
शेयरधारकहरूको स्थिति - कोरियाको निर्यात आयात बैंक
कोरियाको निर्यात आयात बैंक
साझा स्टक
 • स्टकहरूको संख्या: ,,50०१,१33
 • सेयर अनुपात: १.२ 8 6464 7878454555
मनपर्दो स्टक
 • स्टकहरूको संख्या: ,,२०,०००
 • सेयर अनुपात: .3..3 8646497878454555
कुल
 • स्टकहरूको संख्या: १,,7११,१3।
 • सेयर अनुपात: 1.8%
शेयरधारकहरूको स्थिति - विदेशीहरू
विदेशीहरू
साझा स्टक
 • स्टकहरूको संख्या:, 88,१1१, 8 .8
 • सेयर अनुपात: ११.9988649978454555
कुल
 • स्टकहरूको संख्या:, 88,१1१, 8 .8
 • सेयर अनुपात: 10.5%
शेयरधारकहरूको स्थिति - अन्य
अन्य
साझा स्टक
 • स्टकहरूको संख्या: १2२,69 6, .77
 • सेयर अनुपात: २२.० 8 646497878454555
कुल
 • स्टकहरूको संख्या: १2२,69 6, .77
 • सेयर अनुपात: 19.4%
शेयरधारकहरूको स्थिति - कुल
कुल
साझा स्टक
 • स्टकहरूको संख्या: 8 738,664,,360०
 • सेयर अनुपात: १००.० 8 646497878454555
मनपर्दो स्टक
 • स्टकहरूको संख्या:,,, 72 .२,3२०
 • सेयर अनुपात: १००.० 8 646497878454555
कुल
 • स्टकहरूको संख्या: 6 836,6366,680०
 • सेयर अनुपात: १००.० 8 646497878454555