Industrial Bank of Korea

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।

शेयरधारक स्थिति

रणनीति र वित्त मन्त्रालय: .5 63.9 86464 7878454555१ विदेशीहरू: १०.१ 8 64649 787845455१ अन्य: २.8.9 646464 4578454555१ कोरिया विकास बैंक: १.49 864649 7878454555१ कोरियाको निर्यात-आयात बैंक: १.२ 8 9994578454515१
(डिसेम्बर २,, २०२० को रूपमा) साझा स्टक
 • रणनीति र वित्त मन्त्रालय: .5 63.9 8 64787878784555१
 • कोरिया विकास बैंक: १.49 88646499784555१
 • कोरियाको निर्यात आयात बैंक: १.२ 8 64649978454555
 • विदेशीहरू: १०.१ 8 6464 .978454555
 • अन्य: २.8..8 8 649978454555
शेयरधारकहरूको स्थिति
सेयर होल्डर साझा स्टक मनपर्दो स्टक कुल
स्टकहरूको संख्या शेयर अनुपात स्टकहरूको संख्या शेयर अनुपात स्टकहरूको संख्या शेयर अनुपात
रणनीति र वित्त मन्त्रालय 468,794,764 .5 63..5 8 6464978454555 - - 468,794,764 .2 .2 .२ 8 6464978784555१
कोरिया विकास बैंक १०,4 90 ०,००० १.49 886464978454555१ , 46, 15 १,,२2२ 88.3% 57,405,282 .3..3 8 6464978784555१
कोरियाको निर्यात आयात बैंक ,,50०१,१33 १.२ 8 64649787845455१ ,,२०,००० 11.7% १,,7११,१3। १.99998649978454555
विदेशीहरू , 74,8१२, 7878। 10.1% - - , 74,8१२, 7878। .4 ..4986496494545545
अन्य १66,०65,, 65।। २.8..8 8 6464978454555 - - १66,०65,, 65।। २२.२ 8 6464 .787845455१
कुल 8 738,664,,360० १००.० 8 64649787845455१ , 53,१55, २2२ १००.० 8 64649787845455१ 1 1 १,789,, 2२२ १००.० 8 64649787845455१
शेयरधारकहरूको स्थिति - रणनीति र वित्त मन्त्रालय
रणनीति र वित्त मन्त्रालय
साझा स्टक
 • स्टकहरूको संख्या: 8 468,। 44, 6464।
 • शेयर अनुपात: .5 63.9 8 6464978784555
मनपर्दो स्टक
 • स्टकको संख्या:
 • शेयर अनुपात: -
कुल
 • स्टकहरूको संख्या: 8 468,। 44, 6464।
 • सेयर अनुपात: .2 .2 .२ 8 6464978784555१
शेयरधारकहरूको स्थिति - कोरिया विकास बैंक
कोरिया विकास बैंक
साझा स्टक
 • स्टकहरूको संख्या: १०,4 90 ०,०००
 • सेयर अनुपात: १.49 886464978454555१
मनपर्दो स्टक
 • स्टकहरूको संख्या:, 46, 15 १,,२2२
 • सेयर अनुपात: 88.3%
कुल
 • स्टकहरूको संख्या:, 57,40०5,२2२
 • सेयर अनुपात: 7.3%
शेयरधारकहरूको स्थिति - कोरियाको निर्यात आयात बैंक
कोरियाको निर्यात आयात बैंक
साझा स्टक
 • स्टकहरूको संख्या: ,,50०१,१33
 • सेयर अनुपात: १.२ 8 646497878454555
मनपर्दो स्टक
 • स्टकहरूको संख्या: ,,२०,०००
 • सेयर अनुपात: 11.7%
कुल
 • स्टकहरूको संख्या: १,,7११,१3।
 • शेयर अनुपात: १.998864999457855
शेयरधारकहरूको स्थिति - विदेशीहरू
विदेशीहरू
साझा स्टक
 • स्टकहरूको संख्या:, 74,8१२, 7878।
 • सेयर अनुपात: 10.1%
कुल
 • स्टकहरूको संख्या:, 74,8१२, 7878।
 • सेयर अनुपात: .4 ..4 8 64517878454555
शेयरधारकहरूको स्थिति - अन्य
अन्य
साझा स्टक
 • स्टकहरूको संख्या: १44,०65,, 65।।
 • सेयर अनुपात: २.8..8 86464978454555१
कुल
 • स्टकहरूको संख्या: १66,०65,, 65।।
 • सेयर अनुपात: २२.२ 8 646497878454555
शेयरधारकहरूको स्थिति - कुल
कुल
साझा स्टक
 • स्टकहरूको संख्या: 8 738,664,,360०
 • सेयर अनुपात: १००.० 8 646497878454555
मनपर्दो स्टक
 • स्टकहरूको संख्या:, 53,१55, २2२
 • सेयर अनुपात: १००.० 8 646497878454555
कुल
 • स्टकहरूको संख्या: 1 1 १, 978,, 2 .२
 • सेयर अनुपात: १००.० 8 646497878454555