Industrial Bank of Korea

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।

आर्थिक विवरण

2024
 • 2024 1Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2024 1Q_Consolidated Financial Statements
2023
 • 2023 4Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2023 4Q_Consolidated Financial Statements
 • 2023 3Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2023 3Q_Consolidated Financial Statements
 • 2023 2Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2023 2Q_Consolidated Financial Statements
 • 2023 1Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2023 1Q_Consolidated Financial Statements
2022
 • 2022 4Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2022 4Q_Consolidated Financial Statements
 • 2022 3Q_Consolidated Financial Statements
 • 2022 2Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2022 2Q_Consolidated Financial Statements
 • 2022 1Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2022 1Q_Consolidated Financial Statements
1 2 3 4 5 6 7

※ यदि तपाइँको PC मा Acrobat Reader इन्स्टल छैन भने, कृपया Reader इन्स्टल गर्ने आइकन क्लिक गरेर Acrobat Reader एक खुला कार्यक्रम हो।