Industrial Bank of Korea

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।

शेयरधनीको लाभ

शेयरधारक रिटर्न स्टेटस
(एकाइ: KRW 100 मिलियन, 9 8649784551)
  • भुक्तानी अनुपात (बी / ए)
  • हालको मुनाफा (ए)
  • लाभांशहरूको कुल रकम (बी)
(एकाइ: KRW 100 मिलियन, 9 8649784551)
शेयरधारक रिटर्न स्टेटस
वर्गीकरण 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
हालको मुनाफा (ए) 10,239 10,267 13,141 15,110 13,928 12,632 20,241 24,548 24,115
लाभांशहरूको कुल रकम (बी) 2,945 3,158 4,060 4,101 3,826 3,729 6,220 7,655 7,847
भुक्तानी अनुपात (बी / ए) 28.8% 30.8% 30.9% 30.1% 32.5% 29.5% 30.7% 31.2% 32.5%
लाभांश प्रति शेयर ₩ 450 ₩ 480 ₩ 617 ₩ 690 ₩670 ₩471 ₩780 ₩960 ₩984
पैरा मूल्य लाभांश अनुपात 9.0% 9.6 % 12.3 % 13.8% 13.4% 9.4% 15.6% 19.2% 19.7%
मार्केट मूल्य लाभांश अनुपात 3.4 % 3.6 % 3.7 % 4.6 % 5.4% 5.0% 7.0% 8.6% 7.3%
शेयरधारक रिटर्न स्टेटस
वर्गीकरण स्थिति
हालको मुनाफा (ए) 2015: 10,239
2016: 10,267
2017: 13,141
2018: 15,110
2019: 13,928
2020: 12,632
2021: 20,241
2022: 24,548
2023: 24,115
लाभांशहरूको कुल रकम (बी) 2015: 2,945
2016: 3,158
2017: 4,060
2018: 4,101
2019: 3,826
2020: 3,729
2021: 6,220
2022: 7,655
2023: 7,847
भुक्तानी अनुपात (बी / ए) 2015: 28.8%
2016: 30.8 %
2017: 30.9%
2018: 30.1%
2019: 32.5%
2020: 29.5%
2021: 30.7%
2022: 31.2%
2023: 32.5%
लाभांश प्रति शेयर 2015: ₩ 450
2016: ₩ 480
2017: ₩ 617
2018: ₩ 690
2019: ₩670
2020: ₩471
2021: ₩780
2022: ₩960
2023: ₩984
पैरा मूल्य लाभांश अनुपात 2015: 9.0%
2016: 9.6 %
2017: 12.3%
2018: 13.8%
2019: 13.4%
2020: 9.4%
2021: 15.6%
2022: 19.2%
2023: 19.7%
मार्केट मूल्य लाभांश अनुपात 2015: 3.4%
2016: 3.6 %
2017: 3.7 %
2018: 4.6 %
2019: 5.4%
2020: 5.0%
2021: 7.0%
2022: 8.6%
2023: 7.3%