Industrial Bank of Korea

IBK, ඔබගේ මූල්‍ය සහකරු
වඩා හොඳ අනාගතයක් සඳහා

කොටස් ප්‍රතිලාභ

කොටස් ආපසු ප්රතිලාභ තත්ත්වය
(ඒකකය: KRW මිලියන 100, %)
  • ඉතුරුම් අනුපාතය (b / a)
  • ජංගම ශුද්ධ ලාභය (a)
  • සමස්ත ලාභාංශ ප්රමාණය (ආ)
(ඒකකය: KRW මිලියන 100, %)
කොටස් ආපසු ප්රතිලාභ තත්ත්වය
වර්ගීකරණය 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ජංගම ශුද්ධ ලාභය (a) 10,239 10,267 13,141 15,110 13,928 12,632 20,241 24,548 24,115
සමස්ත ලාභාංශ ප්රමාණය (ආ) 2,945 3,158 4,060 4,101 3,826 3,729 6,220 7,655 7,847
ඉතුරුම් අනුපාතය (b / a) 28.8% 30.8% 30.9% 30.1% 32.5% 29.5% 30.7% 31.2% 32.5%
කොටසකට ලාභාංශ ₩450 ₩480 ₩617 ₩690 ₩670 ₩471 ₩780 ₩960 ₩984
වටිනාකම වටිනාකම ලාභාංශ අනුපාතය 9.0% 9.6% 12.3% 13.8% 13.4% 9.4% 15.6% 19.2% 19.7%
වෙළෙඳපොළ වටිනාකම ලාභාංශ අනුපාතය 3.4% 3.6% 3.7% 4.6% 5.4% 5.0% 7.0% 8.6% 7.3%
කොටස් ආපසු ප්රතිලාභ තත්ත්වය
වර්ගීකරණය තත්ත්වය
ජංගම ශුද්ධ ලාභය (a) 2015: 10,239
2016: 10,267
2017: 13,141
2018: 15,110
2019: 13,928
2020: 12,632
2021: 20,241
2022: 24,548
2023: 24,115
සමස්ත ලාභාංශ ප්රමාණය (ආ) 2015: 2,945
2016: 3,158
2017: 4,060
2018: 4,101
2019: 3,826
2020: 3,729
2021: 6,220
2022: 7,655
2023: 7,847
ඉතුරුම් අනුපාතය (b / a) 2015: 28.8%
2016: 30.8%
2017: 30.9%
2018: 30.1%
2019: 32.5%
2020: 29.5%
2021: 30.7%
2022: 31.2%
2023: 32.5%
කොටසකට ලාභාංශ 2015: ₩450
2016: ₩480
2017: ₩617
2018: ₩690
2019: ₩670
2020: ₩471
2021: ₩780
2022: ₩960
2023: ₩984
වටිනාකම වටිනාකම ලාභාංශ අනුපාතය 2015: 9.0%
2016: 9.6%
2017: 12.3%
2018: 13.8%
2019: 13.4%
2020: 9.4%
2021: 15.6%
2022: 19.2%
2023: 19.7%
වෙළෙඳපොළ වටිනාකම ලාභාංශ අනුපාතය 2015: 3.4%
2016: 3.6%
2017: 3.7%
2018: 4.6%
2019: 5.4%
2020: 5.0%
2021: 7.0%
2022: 8.6%
2023: 7.3%