Industrial Bank of Korea

IBK, ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក
ដើម្បីអនាគតកាន់តែប្រសើរ

ស្ថានភាពម្ចាស់ភាគហ៊ុន

ក្រសួងយុទ្ធសាស្រ្តនិងហិរញ្ញវត្ថុ៖ ៦៣.៥៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១ ជនបរទេស ១០.១៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១ ផ្សេងទៀត៖ ២៣.៨៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ៖ ១.៤៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ធនាគារនីហរ័ណអាហរ័ណកូរ៉េ៖ ១.២៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១
(គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០) ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ៖ ៦៣.៥៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១
 • ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ៖ ១.៤៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
 • ធនាគារនីហរ័ណអាហរ័ណកូរ៉េ៖ ១.២៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១
 • ជនបរទេស៖ ១០.១៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
 • ផ្សេងទៀត: 31.5%
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន
ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ភាគហ៊ុនធម្មតា ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត សរុប
ចំនួនភាគហ៊ុន សមាមាត្រចែករំលែក ចំនួនភាគហ៊ុន សមាមាត្រចែករំលែក ចំនួនភាគហ៊ុន សមាមាត្រចែករំលែក
ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ 468,794,764 59.5% - - 468,794,764 59.5%
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ ១០.៤៩០.០០០ នាក់ ១.៤៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ - - ៥៧.៤០៥.២៨២ ៧.៣៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ធនាគារនីហរ័ណអាហរ័ណកូរ៉េ ៨.៥០១.១៥៣ ១.២៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ - - ១៤.៧១១.១៥៣ ១.៩៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ជនបរទេស ៧៤.៨១២.៤៧៨ ១០.១៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ - - ៧៤.៨១២.៤៧៨ ៩.៤៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ផ្សេងៗ ១៧៦.០៦៥.៩៦៥ ២៣.៨៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ - - ១៧៦.០៦៥.៩៦៥ ២២.២៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
សរុប ៧៣៨.៦៦៤.៣៦០ ១០០.០៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ - - ៧៩១.៧៨៩.៦៤២ ១០០.០៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ស្ថានភាពម្ចាស់ភាគហ៊ុន - ក្រសួងយុទ្ធសាស្រ្តនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ 468,794,764
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 59.5%
ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ -
 • សមាមាត្រចែករំលែក៖ -
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ 468,794,764
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 59.5%
ស្ថានភាពម្ចាស់ភាគហ៊ុន - ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ១០,៤៩០,០០០
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 7.2%
ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖
 • សមាមាត្រចែករំលែក៖
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៥៧.៤០៥.២៨២
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 7.2%
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - ធនាគារអាហរ័ណនីហរ័ណកូរ៉េ
ធនាគារនីហរ័ណអាហរ័ណកូរ៉េ
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៨.៥០១.១៥៣
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 1.8%
ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖
 • សមាមាត្រចែករំលែក:
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ១៤.៧១១.១៥៣
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 1.8%
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - ជនបរទេស
ជនបរទេស
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖
 • សមាមាត្រចែករំលែក:
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖
 • សមាមាត្រចែករំលែក:
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - អ្នកដទៃ
ផ្សេងៗ
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ១៧៤.០៦៥.៩៦៥
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 31.5%
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ១៧៦.០៦៥.៩៦៥
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 31.5%
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - សរុប
សរុប
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៧៣៨,៦៦៤,៣៦០
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 100.0%
ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖
 • សមាមាត្រចែករំលែក:
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៧៩១.៧៨៩.៦៤២
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 100.0%