Industrial Bank of Korea

IBK, ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក
ដើម្បីអនាគតកាន់តែប្រសើរ

ស្ថានភាពម្ចាស់ភាគហ៊ុន

ក្រសួងយុទ្ធសាស្រ្តនិងហិរញ្ញវត្ថុ៖ ៦៣.៥៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១ ជនបរទេស ១១,៩៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១ ផ្សេងទៀត៖ ២២.០៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ៖ ១.៤៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ធនាគារនាំចេញអាហរ័ណកូរ៉េ៖ ១.២៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១
(គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០) ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ៖ ៦៣.៥៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១
 • ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ៖ ១.៤៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
 • ធនាគារនីហរ័ណអាហរ័ណកូរ៉េ៖ ១.២៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១
 • ជនបរទេស៖ ១១.៩៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
 • ផ្សេងៗ៖ ២២.០៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន
ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ភាគហ៊ុនធម្មតា ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត សរុប
ចំនួនភាគហ៊ុន សមាមាត្រចែករំលែក ចំនួនភាគហ៊ុន សមាមាត្រចែករំលែក ចំនួនភាគហ៊ុន សមាមាត្រចែករំលែក
ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ ៤៦៨.៧៩៤.៧៦៤ ៦៣.៥៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១ ៤៤.៨៤៧.០៣៨ 45.8% ៥១៣.៦៤១.៨០២ ៦១.៤៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ ១០.៤៩០.០០០ នាក់ ១.៤៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ៤៦.៩១៥.២៨២ ៤៧.៩៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ៥៧.៤០៥.២៨២ ៦.៩៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ធនាគារនីហរ័ណអាហរ័ណកូរ៉េ ៨.៥០១.១៥៣ ១.២៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ៦.២១០.០០០ ៦.៣៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ១៤.៧១១.១៥៣ ១.៨៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ជនបរទេស ៨៨.១៨១.៦៥៨ ១១.៩៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ - - ៨៨.១៨១.៦៥៨ ១០.៥៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ផ្សេងៗ ១៥០.៣៦៩.៩៣៣ ២២.០៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ - - ១៦២.៦៩៦.៧៨៥ ១៩.៤៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
សរុប ៧៣៨.៦៦៤.៣៦០ ១០០.០៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ៩៧.៩៧២.៣២០ ១០០.០៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ៨៣៦.៦៣៦.៦៨០ ១០០.០៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ស្ថានភាពម្ចាស់ភាគហ៊ុន - ក្រសួងយុទ្ធសាស្រ្តនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៤៦៨.៧៩៤.៧៦៤
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 63.5%
ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៤៤.៨៤៧.០៣៨
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 45.8%
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៥១៣.៦៤១.៨០២
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 61.4%
ស្ថានភាពម្ចាស់ភាគហ៊ុន - ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ១០,៤៩០,០០០
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 1.4%
ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៤៦.៩១៥.២៨២
 • សមាមាត្រចែករំលែក៖ ៤៧.៩៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៥៧.៤០៥.២៨២
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 6.9%
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - ធនាគារអាហរ័ណនីហរ័ណកូរ៉េ
ធនាគារនីហរ័ណអាហរ័ណកូរ៉េ
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៨.៥០១.១៥៣
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 1.2%
ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៦.២១០.០០០
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 6.3%
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ១៤.៧១១.១៥៣
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 1.8%
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - ជនបរទេស
ជនបរទេស
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៨៨.១៨១.៦៥៨
 • សមាមាត្រចែករំលែក៖ ១១.៩៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៨៨.១៨១.៦៥៨
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 10.5%
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - អ្នកដទៃ
ផ្សេងៗ
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ១៦២.៦៩៦.៧៨៥
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 22.0%
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ១៦២.៦៩៦.៧៨៥
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 19.4%
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - សរុប
សរុប
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៧៣៨,៦៦៤,៣៦០
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 100.0%
ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៩៧,៩៧២,៣២០
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 100.0%
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៨៣៦.៦៣៦.៦៨០
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 100.0%