Industrial Bank of Korea

IBK, ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក
ដើម្បីអនាគតកាន់តែប្រសើរ

ស្ថានភាពម្ចាស់ភាគហ៊ុន

ក្រសួងយុទ្ធសាស្រ្តនិងហិរញ្ញវត្ថុ៖ ៦៣.៥៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១ ជនបរទេស ១០.១៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១ ផ្សេងទៀត៖ ២៣.៨៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ៖ ១.៤៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ធនាគារនីហរ័ណអាហរ័ណកូរ៉េ៖ ១.២៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១
(គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០) ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ៖ ៦៣.៥៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១
 • ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ៖ ១.៤៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
 • ធនាគារនីហរ័ណអាហរ័ណកូរ៉េ៖ ១.២៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១
 • ជនបរទេស៖ ១០.១៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
 • ផ្សេងទៀត: 23.8%
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន
ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ភាគហ៊ុនធម្មតា ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត សរុប
ចំនួនភាគហ៊ុន សមាមាត្រចែករំលែក ចំនួនភាគហ៊ុន សមាមាត្រចែករំលែក ចំនួនភាគហ៊ុន សមាមាត្រចែករំលែក
ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ ៤៦៨.៧៩៤.៧៦៤ ៦៣.៥៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១ - - ៤៦៨.៧៩៤.៧៦៤ ៥៩.២៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ ១០.៤៩០.០០០ នាក់ ១.៤៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ៤៦.៩១៥.២៨២ ៨៨.៣៩៨៦៤៩៧៤៤៥៥១ ៥៧.៤០៥.២៨២ ៧.៣៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ធនាគារនីហរ័ណអាហរ័ណកូរ៉េ ៨.៥០១.១៥៣ ១.២៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ៦.២១០.០០០ ១១.៧៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ១៤.៧១១.១៥៣ ១.៩៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ជនបរទេស ៧៤.៨១២.៤៧៨ ១០.១៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ - - ៧៤.៨១២.៤៧៨ ៩.៤៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ផ្សេងៗ ១៧៦.០៦៥.៩៦៥ ២៣.៨៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ - - ១៧៦.០៦៥.៩៦៥ ២២.២៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
សរុប ៧៣៨.៦៦៤.៣៦០ ១០០.០៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ៥៣.១២៥.២៨២ ១០០.០៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១ ៧៩១.៧៨៩.៦៤២ ១០០.០៩៨៦៤៩៧៨៤៥៥១
ស្ថានភាពម្ចាស់ភាគហ៊ុន - ក្រសួងយុទ្ធសាស្រ្តនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៤៦៨.៧៩៤.៧៦៤
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 63.5%
ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ -
 • សមាមាត្រចែករំលែក៖ -
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៤៦៨.៧៩៤.៧៦៤
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 59.2%
ស្ថានភាពម្ចាស់ភាគហ៊ុន - ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ១០,៤៩០,០០០
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 1.4%
ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៤៦.៩១៥.២៨២
 • សមាមាត្រចែករំលែក៖ 88.3%
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៥៧.៤០៥.២៨២
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 7.3%
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - ធនាគារអាហរ័ណនីហរ័ណកូរ៉េ
ធនាគារនីហរ័ណអាហរ័ណកូរ៉េ
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៨.៥០១.១៥៣
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 1.2%
ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៦.២១០.០០០
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 11.7%
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ១៤.៧១១.១៥៣
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 1.9%
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - ជនបរទេស
ជនបរទេស
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៧៤.៨១២.៤៧៨
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 10.1%
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៧៤.៨១២.៤៧៨
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 9.4%
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - អ្នកដទៃ
ផ្សេងៗ
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ១៧៤.០៦៥.៩៦៥
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 23.8%
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ១៧៦.០៦៥.៩៦៥
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 22.2%
ស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - សរុប
សរុប
ភាគហ៊ុនធម្មតា
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៧៣៨,៦៦៤,៣៦០
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 100.0%
ភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្ត
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៥៣.១២៥.២៨២
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 100.0%
សរុប
 • ចំនួនភាគហ៊ុន៖ ៧៩១.៧៨៩.៦៤២
 • សមាមាត្រចែករំលែក: 100.0%