Industrial Bank of Korea

IBK, ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក
ដើម្បីអនាគតកាន់តែប្រសើរ

ប្រវត្តិ​

2023
01
 • ការប្រគល់តំណែលប្រធាន Kim Sung-tae លើកទី 27
2022
12
 • ប្រធាន Yoon Jong-won ចូលរួមបើកពិធីរបស់ធនាគា SME នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
11
 • អង្គភាពនៃ “ក្រុមប្រឹក្សាកម្រិតការងារឌីជីថល” ដែលមានអ្នកជំនាញខាងក្រៅ
 • បើកសម្ពោធការរៀបចំបណ្តាញឌីជីថលសាជីវកម្មឡើងវិញ
 • ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឧបត្ថម្ភជាដៃគូផ្លូវការសម្រាប់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់កីឡាបោកចំបាប់ និងលើកទម្ងន់
 • រៀបចំ “The Art Plaza៖ LINK by IBK”
09
 • ការបោះពុម្ពផ្សាយអំពី “លទ្ធផលរបាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិអំពីស្ថានភាពការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានរបស់ SME”
07
 • ការបោះពុម្ពផ្សាយអំពី “របាយការណ៍ស្តីពីនិរន្តរភាពរបស់ IBK ឆ្នាំ 2022”
 • ការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន (អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីពង្រីកប្រព័ន្ធចាត់ថ្នាក់ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន)
 • ការដាក់ឱ្យប្រើ “ការវាយតម្លៃដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់ IBK” ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងការរីកចម្រើនដែលអាចកើតឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុន ជាលើកទីមួយក្នុងវិស័យហរិញ្ញវត្ថុ
05
 • ការសម្រេចកិច្ចព្រៀមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហព័ន្ធ SME នៅប្រទេសកូរ៉េរបស់ KBIZ ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូច និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុនតូចសម្រាប់ ESG ដែលបានរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើន
03
 • ការបើកដំណើរក្រុមការងារផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភកុមារវ័យក្មេង IBK Grand Slam
 • ការចូលរួម “គោលការណ៍ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រី (WEP)” របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
 • ការបើកដំណើរការការជាវសេវាថ្មីដោយមិនជួបផ្ទាល់សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រភេទសាជីវកម្ម (DB·DC) នៃប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជាលើកដំបូងនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
02
 • ការបើកដំណើរការ “ប្រាក់កម្ចីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងរបស់ ESG ប្រកបដោយជោគជ័យ” ប្រាក់កម្ចីលើកទីមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលតភ្ជាប់ជាមួយនិរន្តរភាព
01
 • ការសម្រេចបាននូវប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ 2 ទ្រីលានវ៉ុនក្នុងអំឡុងពេលអាណត្តិនោះ
2021
12
 • ការបើកដំណើរការសេវាគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម i-ONE
11
 • បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនូវប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាមបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យធនាគារនៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2021
 • ការដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ
09
 • គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងជាតិកាបូបរបស់ IBK (2040) ESG
 • ការបង្ហាញអំពីសេវាកម្មដោយមិនចាំបាច់ជួបផ្ទាល់យ៉ាងពេញលេញសម្រាប់ការចេញកាតសាជីវកម្ម និងការបើកគណនីទូទាត់ជាលើកទីមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េ
 • ការទទួលបានការយល់ព្រម (ពីគណៈកម្មការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ) សម្រាប់អាជីវកម្មទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំ (ជាអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន)
 • ការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីគាំទ្រការបង្កើតធនាគារ SME របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
08
 • សមតុល្យប្រាក់កម្ចីគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលត្រីមាសឈានដល់ 200 ទ្រីលានវ៉ុនជាលើកទីមួយក្នុងវិស័យហរិញ្ញវត្ថុ
07
 • ចំនួនអ្នកជាវសេវា “BOX POS” មានលើសពី 10,000 នាក់
06
 • បើកដំណើរការ “CEO Card” កាតទីមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នាពីកាតសាជីវកម្ម និងកាតផ្ទាល់ខ្លួន
 • ការណែនាំឱ្យមានការិយាល័យក្រមសីលធម៌ (EO) ជាលើកទីមួយក្នុងចំណោមធនាគារក្នុងស្រុក
03
 • ការគាំទ្រពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ក្នុងការលក់ផលិតផល SME ជាលើកទីមួយក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
02
 • ការបើកដំណើរការ “BOX POS” ម៉ាស៊ីនទូទាត់តាមកាតដោយប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន
01
 • ការបើកអាជីវកម្មនៅធនាគារ IBK ប្រទេសភូមា
2020
11
 • ការបើកដំណើរការ “ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ IBK” ជាលើកទីមួយក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការបើកដំណើរការ “i-ONE សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មធុនតូច” វេទិកាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មធុនតូច
10
 • ការអនុវត្តសេវា “IBK First Class” សេវាប្រឹក្សាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មដ៏ទូលំទូលាយ
09
 • ការបង្ហាញប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI សម្រាប់អចលនវត្ថុ ជាលើកទីមួយក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
07
 • សេចក្តីប្រកាសអំពី “ការគ្រប់គ្រងភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់ IBK” (ហិរញ្ញវត្ថុច្នៃប្រឌិត និងការគ្រប់គ្រងដោយត្រឹមត្រូវ)
 • បើកដំណើរការ “ប្រាក់កម្ចីទិញអចលនវត្ថុ i-ONE សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មធុនតូច” ប្រាក់កម្ចីទិញអចលនវត្ថុដោយមិនបាច់ជួបផ្ទាល់ពេញលេញជាលើកទីមួយក្នុងវិស័យធនាគារ
06
 • ការបង្ហាញអំពី “សេវាទូទាត់ប្រាក់ងាយស្រួលសម្រាប់កាតសាជីវកម្មដែលប្រើរួម” ជាលើកទីមួយក្នុងវិស័យធនាគារ
 • ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន (ប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រាក់កម្ចីលក្ខណៈគ្រួសារ) មានលើសពី 100 ទ្រីលានវ៉ុន
 • ការអនុវត្តសេវាប្រឹក្សាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតរបស់ SME
 • ការអនុវត្ត “កម្មវិធីគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុរបស់ SME” ដែលផ្តល់ប្រាក់សរុបចំនួន 10 ទ្រីលានវ៉ុនដើម្បីគាំទ្រ SME ក្នុងវិបតិ្តសន្ទនិយភាពដោយសារតែជំងឺកូវីដ 19
04
 • ការវិនិយោគ 676.5 ពាន់លានវ៉ុនជាសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាល
 • ការអនុវត្ត “ការធានាងាយស្រួល (មូលដ្ឋានធានាក្នុងតំបន់)” ជាប្រាក់កម្ចីពិសេសជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មធុនតូច
 • ការអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆយសម្រាប់ករណីលើកលែងពីការប្រាក់ចំពោះប្រាក់កម្ចីដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលរងផល់ប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ 19
01
 • ការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាន Yoon Jong-won ទី 26